Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC

Περίπου 3,93 εκ. Ευρώ χρηματοδότηση για την περίοδο 2019-2023 εξασφάλισε το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  Adult Education for Social Change (IMAESC), το οποίο σχεδιάστηκε και προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus με τη συμμετοχή του Ανοικτού Παν

Επικαιρότητα

Καθήκοντα Υποψηφίων Διδακτόρων

Τους μήνες που πέρασαν, δεχθήκαμε πολλές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ), σχετικά με το ποιες είναι οι νόμιμες υποχρεώσεις τους και ποια τα ειδικότερα καθήκοντα τους. Πολύ συχνά οι απαιτήσεις που έχουν οι επιβλέποντες καθηγητές ακολουθούν την «κοινή πρακτική» και τις από ετών καθιερωμένες υποχρεώσεις των φοιτητών προς το ίδρυμα. Με ποιόν τρόπο όμως καθορίζονται οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και η εργασιακή τους σχέση με το ίδρυμα;

 

Αφιέρωμα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Δημήτριος Α. Κυριακίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.

Πτυχιούχος Χημείας (1972) του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης και Διδάκτωρ Βιοχημείας (1975) του Παν/μίου Πατρών, ο κ. Κυριακίδης είναι από το 1989 Καθηγητής Βιοχημείας του Τμ. Χημείας του ΑΠΘ και από το 2005 Πρόεδρος Δ.Σ. - Διευθυντής του Εθνικού Ίδρύματος Ερευνών.


6 Ινστιτούτα
140 Στελέχη
135 Ερευνητές
300 συνεργαζόμενοι ερευνητές

 

To Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι ένας πολυεπιστημονικός οργανισμός με κύριο σκοπό την ανάπτυξη της βασικής έρευνας και την προώθηση της επιστημονικής γνώσης σε επιλεγμένους τομείς των θετικών επιστημών και των ανθρωπιστικών σπουδών. Ο διττός χαρακτήρας του Ιδρύματος, με τη συνύπαρξη θετικών και ανθρωπιστικών κλάδων, υπήρξε ένα από τα βασικά του γνωρίσματα από την αρχή της συστάσεώς του και δημιούργησε ένα πλουραλιστικό διανοητικό περιβάλλον, το οποίο πάντοτε επενεργούσε θετικά και συνέβαλε στην ανανέωση του πρωτοποριακού του χαρακτήρα.

H εκπαίδευση νέων επιστημόνων με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, η προώθηση και εκμετάλλευση της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης προς όφελος της εθνικής οικονομίας, καθώς επίσης και η γενικότερη κοινωνική προσφορά αποτελούν επίσης βασικούς στόχους της δράσης του ΕΙΕ.

Σημαντική για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Ιδρύματος υπήρξε η ένταξη σ’ αυτό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το ΕΚΤ παρέχει εθνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας με διεθνή εμβέλεια, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη χρήση νέων τεχνολογιών που διευκολύνουν την ψηφιακή καταγραφή και οργάνωση του υλικού τεκμηρίωσης και των επιστημονικών εργασιών του ΕΙΕ.

ΔΟΜΗ

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και διευθύνεται από Διοικητικό Συμβούλιο και τον εκάστοτε Πρόεδρό του. Απαρτίζεται από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα – τρία στην περιοχή των ανθρωπιστικών επιστημών Ινστιτούτο Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών και τρία στην περιοχή των θετικών επιστημών Iνστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, Ινστιτούτο Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας– καθώς και από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, το Γραφείο Διαμεσολάβησης και την Υπηρεσία Υποστήριξης, στην οποία εντάσσονται οι διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες του Ιδρύματος.

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με την υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας σε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς ή άλλα διεθνή fora, συντηρεί προγράμματα ανταλλαγών, υποστηρίζει τις σχέσεις των Ινστιτούτων του ΕΙΕ με τις διάφορες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρακολουθεί τα ερευνητικά προγράμματα που απορρέουν από τις διάφορες εξωτερικές χρηματοδοτήσεις.
Το Γραφείο Διαμεσολάβησης έχει ως κύριο στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΙΕ, αλλά και γενικότερα τη μεταφορά τεχνογνωσίας που παράγεται στο Ίδρυμα. Πιο συγκεκριμένα, καλλιεργεί σχέσεις με την παραγωγή, υποστηρίζει τη δημιουργία εταιρειών έντασης γνώσης (spin off) και βοηθά στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Εκατόν είκοσι πέντε εξειδικευμένοι επιστήμονες με διδακτορικές διατριβές και ανάλογο ερευνητικό έργο μόνιμα απασχολούμενοι στο ΕΙΕ, 80 περίπου εκπαιδευόμενοι μεταδιδακτορικοί και μεταπτυχιακοί ερευνητές σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια και ακόμη 300 συνεργαζόμενοι ερευνητές που απασχολούνται σε προγράμματα με εξωτερική χρηματοδότηση, συναπαρτίζουν σήμερα το ερευνητικό δυναμικό των Ινστιτούτων. Κοντά σ’ αυτούς, 140 ακόμα άτομα που στελεχώνουν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης καθώς και τις υπόλοιπες διοικητικές λειτουργίες του ΕΙΕ, συμπληρώνουν ένα υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που φέρει εις πέρας το πρωτοποριακό έργο του Ιδρύματος.

 ΔΡΑΣΗ

Μέσα από ένα πλήθος ελληνικών και διεθνών προγραμμάτων, διεπιστημονικών επαφών, συμμετοχών ή και οργανώσεων επιστημονικών συνεδρίων, το ΕΙΕ υλοποιεί συστηματικά το ερευνητικό του έργο. Τα αποτελέσματα των ερευνών του δημοσιεύονται στα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώνονται στα διεθνή συνέδρια, ενώ μια σειρά μοναδικών εκδόσεων, κυρίως από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα, αποτελούν πολύτιμες πηγές πληροφόρησης για ερευνητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των θετικών Ινστιτούτων επιτυγχάνεται είτε με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τον ιδιωτικό τομέα, μέσω εργαστηρίων ενταγμένων στα αντίστοιχα Ινστιτούτα, είτε με την ίδρυση spin off εταιρειών.

 

Μόνο κατά τη διετία 2004 - 2005 υλοποιήθηκαν, σε συνεργασία και με 100 περίπου εταίρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 190 προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΓΓΕΤ, Δημοσίων Οργανισμών καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 17 εκατ. Euro, ενώ 150 ακόμη ερευνητικά προγράμματα ύψους 15 εκατ. Euro βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Κατά μέσο όρο δημοσιεύονται κάθε έτος 400 ανακοινώσεις των ερευνητών του σε έγκριτα περιοδικά με κριτές, με απήχηση πάνω από 1.500 αναφορές τα 4 τελευταία έτη. Παράλληλα, 150 άτομα ανά έτος εκπονούν τις διπλωματικές και διδακτορικές τους διατριβές στα Ινστιτούτα του Ιδρύματος σε συνεργασία με τα ΑΕΙ της χώρας.
Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η αξιολόγηση του ΕΙΕ το καλοκαίρι του 2005 από επιτροπές κριτών επιστημόνων διεθνούς κύρους υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ, ανέδειξε τις δυνατότητες όλων των Ινστιτούτων να εξελιχθούν σε κέντρα Αριστείας με διεθνή εμβέλεια. Ήδη τρία από τα έξι Ινστιτούτα του ΕΙΕ αξιολογήθηκαν ως «ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΑ». Επίσης, το 2004 το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) απέσπασε το βραβείο EURYI (European Young Investigator Award).
Στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διοργανώνονται μερικά από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια, στα οποία συμμετέχουν οι πιο διακεκριμένοι ερευνητές και επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο. Παράλληλα, μια σειρά ενημερωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό και οργανώνονται από το Ίδρυμα, συμβάλλουν στη γενικότερη κοινωνική επιμόρφωση.

 

Δημήτριος Κυριακίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. - Διευθυντής

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Μεταπτυχιακές σπουδές

«Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»

Η συνεχώς αυξανόμενη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα τεράστιο όγκο χωρικών δεδομένων διαφορετικής προέλευσης (περιβαλλοντικής και κοινωνικο-οικονομικής) σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνικών συλλογής (π.χ. τηλεπισκόπηση) και ανάλυσης δεδομένων (π.χ. συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών) οδήγησε στην ανάπτυξη ενός νέου επιστημονικού πεδίου, της γεωπληροφορικής. Ουσιαστικά, στο πεδίο της γεωπληροφορικής συναντιόνται οι παραδοσιακές θεματικές περιοχές της συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης χωρικών δεδομένων με τις υψηλές δυνατότητες της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων.Tο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη γεωπληροφορική ως μια περιοχή επιστημονικής αιχμής στο χώρο της Γεωγραφίας, οργάνωσε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Η έμφαση του ΠΜΣ είναι στην εφαρμογή μεθόδων Γεωπληροφορικής στη μελέτη των ποικίλων φυσικών και χωρο-κοινωνικών φαινομένων.

Στο ΠΜΣ εξετάζεται ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων Γεωπληροφορικής:

 • διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίο, ατμοσφαιρικό, θαλάσσιο περιβάλλον, βιοποικιλότητα, οικοσυστήματα)

 • διαχείριση φυσικών κινδύνων (δασικές πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, κ.α.)
 • μελέτη κλιματικής αλλαγής, διαχείριση και ανάλυση κλιματικών και μετεωρολογικών δεδομένων
 • μελέτη χωρο-κοινωνικών φαινομένων (φτώχεια, ανισοκατανομή εισοδήματος, μετανάστευση, μετακινήσεις πληθυσμού, εγκληματικότητα, κοινωνική στέρηση και κοινωνικός αποκλεισμός)
 • περιφερειακός, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και αστική και περιφερειακή πολιτική
 • σχεδιασμός και διαχείριση καινοτομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης
 • διαχείριση και σχεδιασμός αγροτικής, τουριστικής ανάπτυξης, δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών, πολιτισμικής κληρονομιάς
 • χωροθέτηση βιομηχανίας, εμπορίου, δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών
 • γεωπολιτικές σχέσεις, διαχείριση κρίσεων, περιφερειακών και τοπικών εντάσεων προβλήματα συνόρων.
 • γεωγραφία της υγείας
 • μελέτη τοπίου
 • διαχείριση και σχεδιασμός.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική, με δυο κατευθύνσεις: Α. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και το Σχεδιασμό του Χώρου, και Β. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στη Γεωγραφία. Για την απονομή του ΜΔΕ, η ελάχιστη χρονική διάρκεια είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Για την απόκτηση ΔΔ η ελάχιστη χρονική διάρκεια είναι (6) εξάμηνα. Τα μαθήματα που προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα του ΠΜΣ διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται ανάλογα στις δυο κατευθύνσεις του προγράμματος.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ είναι απόφοιτοι τμημάτων διαφορετικών κατευθύνσεων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων. Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται ετησίως δεκτοί μέχρι 30 πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωγραφίας καθώς και Τμημάτων ΑΕΙ θετικής, τεχνολογικής και κοινωνικοοικονομικής κατεύθυνσης καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ και απόφοιτοι των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών. Για απόκτηση ΔΔ γίνονται δεκτοί υποψήφιοι κάτοχοι ΜΔΕ του Τμήματος Γεωγραφίας ή άλλου ΑΕΙ στο ίδιο ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ και παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, κάτοχοι ΜΔΕ άλλου ΑΕΙ στο ίδιο ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Το ΠΜΣ στεγάζεται στις νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωγραφίας που βρίσκονται στο Λόφο Πανεπιστημίου λίγο έξω από την πόλη της Μυτιλήνης. Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών υποστηρίζεται από σύγχρονα εποπτικά μέσα και άρτιες τεχνολογικές υποδομές που διαθέτουν το εργαστήριο Γεωπληροφορικής του ΠΜΣ και τα εργαστήρια του Τμήματος Γεωγραφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται, την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου.

(http://www.aegean.gr/geography/pms/, τηλ. 22510 36472).

 

 

 

Χαράλαμπος Φείδας
Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον Ακαδημαϊκό Λόγο

Απολογισμός 3ετίας στο έργο για την Παιδεία

Σπύρος Ταλιαδούρος
Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον Ακαδημαϊκό Λόγο

 

69 'Ετη Φυλάκισης σε 4 Πρυτάνεις του Παντείου

8 εκατ. ευρώ = 69 έτη κάθειρξη.
100 εκατ. ευρώ = πόσα έτη;
200 εκατ. ευρώ = πόσα έτη;

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία του εισαγγελέα εφετών κ. Μπόμπολη και αργότερα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, κατά την πρυτανεία του κ. Δ. Κώνστα και μετέπειτα του κ. Αιμ. Μεταξόπουλου, υπεξαιρέθηκαν περίπου οκτώ εκατομμύρια ευρώ με πλαστά έγγραφα και εικονικά τιμολόγια.

Βαρύτατες είναι οι ευθύνες, αλλά και δυσανάλογες οι ποινές, για τις πρυτανικές αρχές του Παντείου Πανεπιστημίου (περίοδο 1992 έως 1998). Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που κάθονται στο εδώλιο των Ελληνικών Δικαστηρίων μέλη Πρυτανικού Σχήματος και η πρώτη φορά που καταλογίζονται ποινικές ευθύνες για κατάχρηση χρημάτων από τα ταμεία των Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με πολλούς, το εφετείο επέβαλε υπερβολικές και πρωτοφανείς ποινές, εγκαινιάζοντας τη γραμμή αυστηροποίησης των ποινών, ενώ άλλοι θεωρούν την ετυμηγορία ως «άμυνα του δικαστικού συστήματος» στα γεγονότα που στιγμάτισαν τους τελευταίους μήνες το χώρο της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με άλλους, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες που μιλούν για ψευδείς βεβαιώσεις, εικονικά τιμολόγια, πλαστογραφία, και άλλες πράξεις που οδηγούν στη σκέψη της οργανωμένης προσπάθειας υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος, οι ποινές ακολουθούν το γράμμα του νόμου. Καθένας από τους κατηγορούμενους «χρεώθηκε» ένα χρηματικό ποσό, με βάση το οποίο υπολογίστηκε από το δικαστήριο η ποινή του:

¨ Ο πρώην Πρύτανης κ. Αιμίλιος Μεταξόπουλος, 25 έτη κάθειρξη, 5 έτη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και οδηγήθηκε στη φυλακή.

¨ Ο πρώην Πρύτανης κ. Δημήτρης Κώνστας, 14 έτη κάθειρξη, 5 έτη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

¨ Ο πρώην Αντιπρύτανης κ. Παναγιώτης Γετίμης, 16 έτη κάθειρξη, 5 έτη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και οδηγήθηκε στη φυλακή.

¨ Ο πρώην Αντιπρύτανης κ. Κώστας Παπαθανασόπουλος, 14 έτη κάθειρξη, 5 έτη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

Ομιλία στη Βουλή για τον προϋπολογισμό

Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, σε ομιλία της στη Βουλή, περιέγραψε τους βασικούς άξονες για τον προϋπολογισμό, στους οποίους θα κινηθεί η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τη Παρασκευή στις προγραμματικές δηλώσεις ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή μας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 5% του ΑΕΠ, για τη Παιδεία.
Παρά την δραματική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας ο Γιώργος Παπανδρέου επανέλαβε την δέσμευση μας για επιπλέον 1 δισεκ. ευρώ από τον πρώτο προϋπολογισμό, και αυτό γιατί  για μας όχι μόνο το όραμα για την Ελλάδα που θέλουμε, αλλά και η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης βασίζεται στην επένδυση στη Παιδεία.

Η Άννα Διαμαντοπούλου νέα Υπουργός Παιδείας

Μέσα σε κλίμα συναίνεσης έγινε η τελετή παράδοσης - παραλαβής στο υπουργείο Παιδείας. Η απερχόμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου, υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος και υφυπουργοί Σπύρος Ταλιαδούρος και Ανδρέας Λυκουρέντζος, υποδέχθηκαν τη νέα υπουργό Άννα Διαμαντοπούλου και τους νέους υφυπουργούς, Εύη Χριστοφιλοπούλου και Γιάννη Πανάρετο, στην είσοδο του υπουργείου και τους οδήγησαν στην αίθουσα τελετών, όπου είχαν συγκεντρωθεί υπάλληλοι και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Ο κ. Σπηλιωτόπουλος συνεχάρη την κ. Διαμαντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να έχουν πολλές διαφορές, αλλά πιστεύουν και οι δύο στο πολιτικό ήθος και είναι περισσότερα όσα τους ενώνουν, από εκείνα που τους χωρίζουν. Αναφέρθηκε στην «εκπαιδευτική ειρήνη», την οποία, όπως είπε, «καταφέραμε να επιτύχουμε» και πρόσθεσε τα του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία, που «πέτυχε παρά τις προκλήσεις, διεξήχθη σ΄ένα συναινετικό πλαίσιο και έφερε αποτελέσματα». Υπογράμμισε δε, την ανάγκη της δέσμευσης ότι «αυτά τα συμπεράσματα θα υλοποιηθούν» και κατέληξε ότι «η Παιδεία είναι πάνω απ΄όλα και η νέα ηγεσία θα εχει την παλαιά αρωγό στο έργο της».

Η κ. Διαμαντοπούλου, από την πλευρά της, αναφέρθηκε στην «πρόκληση της Παιδείας», υπογραμμίζοντας ότι «είναι στη πρώτη γραμμή με την έρευνα την τεχνολογία και τη δια βίου μάθηση». Αναφερόμενη δε, στον εθνικό διάλογο, στον οποίο έλαβε και η ίδια μέρος ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι «η συνέχισή του είναι το μεγάλο στοίχημα».

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

International Hellenic University. Do you speak English?

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε. - International Hellenic University), αντικείμενο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων ήδη από τα χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης, ιδρύθηκε με τον νόμο 3391 (ΦΕΚ 240Α/4-10-2005). Το ΔΙ.ΠΑ.Ε., με έδρα την Θες/νίκη, θα λειτουργεί ως πλήρως αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε συνάφεια με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας αναφορικά με την οργάνωση, την διοίκηση, τις διοικητικές υπηρεσίες, την οικονομική διαχείριση, την πρόσληψη καθηγητών, κτλ..

Ειδοποιός διαφορά είναι, από την μια, ότι οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους θα προέρχονται από τα Βαλκάνια και το χώρο της Μεσογείου και, από την άλλη, η επίσημη γλώσσα του ιδρύματος που θα είναι η αγγλική. Παράλληλα, θα παρέχονται και εξ αποστάσεως μαθήματα, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το 1/5 των συμβατικών μαθημάτων.

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. αποτελείται από τρεις Σχολές: Ανθρωπιστικών Επιστημών, Οικονομίας και Διοίκησης, Επιστημών Τεχνολογίας, ενώ δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί η διάρθρωση κάθε σχολής και το πρόγραμμα σπουδών. Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του ιδρυτικού νόμου, τον Ιούνιο του 2006, υπογράφτηκε από την Υπουργό Παιδείας, Κα. Μαριέττα Γιαννάκου, η σύνθεση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Γραμμένος, Καθηγ. City University of London, Αντιπρόεδρος: Χριστόφορος Κουτίτας, Καθηγ. Α.Π.Θ., Μέλη: Στέλλα Δρούγου, Καθηγ. Α.Π.Θ., Αθανάσιος Καΐσης, Καθηγ. Α.Π.Θ., Μάριος Λεβή, Καθηγ. City University of London, Στέλιος Μαλικούρτης, Πρέσβης ε.τ., Πέτρος Μαραγκός, Καθηγ. Ε.Μ.Π., Νικόλαος Μπακατσέλος, επιχειρηματίας, Ιωάννης Στασινόπουλος, επιχειρηματίας.

Το Πανεπιστήμιο προγραμματίζεται να λειτουργήσει τον Ιανουάριο του 2008 σε χώρους που θα ενοικιαστούν για τις ανάγκες λειτουργίας του πανεπιστημίου, έως το 2010 ή 2011 που θα ολοκληρωθεί το πανεπιστημιακό campus, λίγο πιο έξω από την Θεσσαλονίκη.

Βουλευτικές Εκλογές 2007

Καθώς οι εκλογές πλησιάζουν, έχετε αναλογιστεί πόσοι από τους Πανεπιστημιακούς διεκδικούν ή κατέχουν θέσεις στη Βουλή μας; Σε έναν αγώνα ταχύτητας, προσπαθούν να μεταφέρουν τις θέσεις τους στην εκλογική τους περιφέρεια, κινούνται στα τηλεοπτικά κανάλια, αλλά συχνά το μήνυμα δεν φτάνει ούτε στον συνάδελφo του διπλανού τους γραφείου.

Ο «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ», ως μοναδικό επικοινωνιακό μέσο για την ακαδημαϊκή κοινότητα, οργάνωσε ένα αφιέρωμα για τους Πανεπιστημιακούς υποψήφιους βουλευτές (για όσους δεν απάντησαν στην πρόσκληση με υλικό, εμφανίζεται μία ελάχιστη καταχώριση).

Με διάχυτη την αντίληψη ότι στα ψηφοδέλτια βρίσκονται αρκετοί υποψήφιοι με έντονη δημοτικότητα, αλλά χωρίς ουσιαστικά πολιτικό, επιστημονικό ή τεχνολογικό υπόβαθρο, θεώρησα επιβεβλημένο η εφημερίδα μας να υποστηρίξει και να προβάλει τις υποψηφιότητες των Πανεπιστημιακών.

Τα χαρακτηριστικά κάθε υποψηφίου θα τα κρίνετε εσείς, αλλά αναμφίβολα η γνώση είναι δύναμη και το ποιοι συνάδελφοί σας πολιτεύονται είναι γνώση.

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Υποψήφιος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Λέκτορας Παν/μίου Ιωαννίνων

Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1966. Σπούδασε φαρμακευτική στο Παν/μιο Θεσσαλονίκης. Είναι Λέκτορας Φαρμακολογίας στην

Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Ιωαννίνων.

Δραστηριοποιείται στο παν/κό κίνημα, είναι μέλος της Συσπείρωσης στο Παν/μιο Ιωαννίνων.

Είναι ανένταχτη, συμμετέχει στην Επιτροπή Αγώνα Πολιτών, στο Κοινωνικό Φόρουμ Ιωαννίνων και διετέλεσε μέλος της

Γραμματείας νομαρχ. κίνησης «Κόκκινη-Πράσινη Παρέμβαση».

 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ
Υποψήφιος Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Καθηγητής Α.Π.Θεσσαλονίκης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1948. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. στο εργαστήριο Γενετικής,

διετέλεσε Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (2000-2003), ενώ εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος

του Δήμου Θεσσαλονίκης (2002 και 2006). Είναι επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και

της Οικολογίας». Στην πολιτική του δράση αρχικά εντάχθηκε στο ΚΚΕ (1975-1990), ενώ σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής

Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΝ.

 

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υποψήφιος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Σπούδασε Μαθηματικά στο Λονδίνο, όπου έζησε από το 1973 έως

το 1985. Από το 1986 εργάζεται στο Τμήμα Μαθηματικών του Παν/μίου Κρήτης, ως Επίκουρος Καθηγητής,

με κύριες περιοχές ενδιαφέροντος την υπερβολική γεωμετρία και τη διδακτική των μαθηματικών.

Είναι Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών του Παν/μίου Κρήτης στο Ηράκλειο, μέλος της Διοικούσας

Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ (2005 – 2007). Εντάχθηκε στον

«Ρήγα Φεραίο» (1976) και παραμένει δραστήριος στο χώρο της ανανεωτικής αριστεράς. Ήταν γραμματέας

της οργάνωσης Μεγάλης Βρετανίας του Ρήγα Φεραίου. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εντάχθηκε στην Ε.ΑΡ. και στον ΣΥΝ.

 

ΜΠΕΛΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψήφιος ΣΑΜΟΥ

Λέκτορας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου


ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
Υποψήφιος ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Καθηγητής Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών 

ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΡΟΝΗ
Υποψήφιος ΑΧΑΪΑΣ

Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών

 

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Υποψήφιος ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων

 

ΖΙΩΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Υποψήφιος Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θεσσαλονίκης

 

ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Υποψήφια Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Α.Π.Θεσσαλονίκης

 

ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποψήφιος ΞΑΝΘΗΣ

Επίκ. Καθηγητής Πολυτεχνείου Ξάνθης

 

ΜΠΙΘΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Υποψήφιος ΑΤΤΙΚΗΣ

Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

 

ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Υποψήφιος Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

 

ΠΕΤΣΑΣ ΜΑΚΗΣ
Υποψήφιος Β’ ΑΘΗΝΑΣ

Υπ. Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών

 

ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Υποψήφιος ΣΕΡΡΩΝ

Μεταπτυχιακός Φοιτητής

 

ΤΡΙΜΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Υποψήφιος Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

 

ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Υποψήφιος ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

 

ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Υποψήφιος Α’ ΑΘΗΝΑΣ

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ε.Μ.Π.ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Υποψήφιος ΛΑΡΙΣΗΣ

Αν. Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας
Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1963. Απόφοιτος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, εξελέγη βουλευτής Ν.Δ. (2004).

 

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Υποψήφιος Α΄ΑΘΗΝΩΝ

Καθηγητής Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955 και απεφοίτησε με άριστα από το Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών (1977) .

Διατέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (1992-1993) και Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Εκλέγεται βουλευτής Επικρατείας ΝΔ (1996), βουλευτής Α' Αθηνών (2000, 2004) και αναλαμβάνει Υπουργός

Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Υποψήφιος ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Κατάγεται από την Κάλυμνο και τη Χάλκη. Σπούδασε νομικά στο Παν/μιο Αθηνών και

πολιτική επιστήμη στο Παν/μιο της Χαϊδελβέργης. Αναγορεύθηκε διδάκτορας (1981) του Παν/μιου της Σορβόννης

και εκλέχτηκε Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Παν/μιο Αθηνών (1992).
Τον Οκτ. 1998, ανέλαβε την θέση του Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ. Διετέλεσε εξωκοινοβουλευτικός εκπρόσωπος

της ΝΔ (2003-2004), ενώ τον Ιαν. 2004 διορίστηκε μέλος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της ΝΔ. Εκλέχτηκε

Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ (2004) και ανέλαβε Υφυπουργός Εξωτερικών.

 

ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Υποψήφιος ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λέκτορας Παν/μίου Αθηνών
Γεννήθηκε στις Τσουκαλάδες Λευκάδας. Είναι πτυχιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας,

πτυχιούχος Οικονομικών, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών Παν/μίου Αθηνών,

διπλωματούχος Οικονομικών Παν/μίου Lancaster (Αγγλία), διδάκτωρ Οικονομικών Παν/μίου Αθηνών.

Έχει διατελέσει Δ/ντής Υπουργείου Γεωργίας, Σύμβουλος των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας

και Εμπορίου (1976-1980). Εξελέγη βουλευτής Λευκάδας Ν.Δ. (2004).

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υποψήφιος ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Αν. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Υποψήφιος ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θεσσαλονίκης

 

ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ
Υποψήφια Α΄ΑΘΗΝΩΝ

Ομοτ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών
Γεννήθηκε στα Εξάρχεια της Αθήνας το 1934. Είναι πτυχιούχος Νομικής του Παν/μίου Αθηνών (1957).

Συμπλήρωσε τις σπουδές της πάνω στο ποινικό δίκαιο στην Βόννη και στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας και

έγινε Διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου στο Παν/μιο της Βόννης (1961). Διετέλεσε βοηθός έδρας Ποινικού

Δικαίου της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών (1961-1970), εξελέγη Υφηγήτρια (1970) και Καθηγήτρια

ποινικού δικαίου του Παν.μίου Αθηνών (1978).
Εξελέγη βουλευτής επικρατείας ΝΔ (1981), βουλευτής Α΄ Αθηνών ΝΔ (1985-σήμερα). Χρημάτισε αναπληρωτής

υπουργός παιδείας & θρησκευμάτων και υπουργός πολιτισμού (1989), αναπληρωτής υπουργός πολιτισμού

(1990-1991) και υπουργός δικαιοσύνης (1992-1993). Ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για το

αξίωμα του προέδρου της Βουλής (1996), ενώ διετέλεσε Δ' αντιπρόεδρος (2000-2004) και εξελέγη Πρόεδρος

της Βουλής των Ελλήνων το 2004.

 

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
Υποψήφιος Α΄ΑΘΗΝΩΝ

Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών, έλαβε διδακτορικό από το Παν/μιο Παρίσι ΙΙ,

όπου και διατέλεσε επισκέπτης καθηγητής (1986), ενώ το 1989 εξελέγη καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου στο Παν/μιο Αθηνών.
Διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Προεδρίας με καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου, στην οικουμενική

κυβέρνηση Ζολώτα (1989). Από το 1990, υπήρξε νομικός σύμβουλος του προέδρου της Δημοκρατίας,

Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το 1995 ανέλαβε πολιτικός σύμβουλος του προέδρου της ΝΔ, Μιλτιάδη Έβερτ.

Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ, ενώ το

1996 ανέλαβε εκπρόσωπος Τύπου και Ενημέρωσης της ΝΔ. Εξελέγη βουλευτής Επικρατείας ΝΔ (1996) και βουλευτής Α΄ Αθηνών

στις εκλογές του 2000 και του 2004, και διορίστηκε Υπουργός Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (2004-σήμερα).

 

ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Υποψήφιος ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Λέκτορας Παν/μίου Αθηνών
Γεννήθηκε στην Αμφιλοχία το 1968, σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και αναγορεύτηκε διδάκτωρ

του Παν/μίου Πατρών. Είναι Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών. Εξελέγη βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΝΔ το 2000 και το 2004.

 

ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υποψήφιος ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Επικ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών (1981). Είναι καθηγητής Χειρουργικής Ανατομίας και

Τεχνικής του Παν/μίου Emory- Atlanta (ΗΠΑ), Διευθυντής Χειρουργικής (Νοσοκ. Ασκληπιείο Βούλας) και

Επίκ. καθηγητής Χειρουργικής (Παν/μιο Αθηνών).
Ιδρυτικό μέλος OΝΝΕΔ, Δημοτικός σύμβουλος Καλλιθέας, διετέλεσε πρόεδρος της OΚΕ της ΝΔ (1990).

Εξελέγη βουλευτής Β΄Αθήνας ΝΔ (1989, 1990) και Λακωνίας (1996, 2000).

 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Υποψήφιος Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θεσσαλονίκης
Γεννήθηκε στις Καστανιές Κιλκίς, σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ, έλαβε ειδικότητες

Εσωτερικής Παθολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής, ενώ μετεκπαιδεύτηκε στο σακχαρώδη διαβήτη

στο King's College Hospital του Λονδίνου. Είναι Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ.
Έχει εκλεγεί Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης ΝΔ σε έξι εκλογικές αναμετρήσεις και διετελέσει Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΤΣΑΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υποψήφιος ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Επικ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1936. Σπούδασε και έλαβε διδακτορικό στην Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών.

Είναι Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών.

 

ΤΣΟΥΓΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Υποψήφιος Α΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θεσσαλονίκης
Βλάχος στην καταγωγή, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1946. Φοίτησε στο Χημικό Τμήμα

του ΑΠΘ (1964-1970) και στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ (1975-1981), από όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ (1985).

Από 1998 είναι Αναπλ. Καθηγητής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ.

Εξελέγη εκπρόσωπος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (1999, 2002).

 

 

 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Υποψήφιος Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Καθηγητής Α.Π.Θεσσαλονίκης
Φίλες και φίλοι,
Βρίσκομαι στην πολιτική όχι γιατί δεν έχω τι άλλο να κάνω, αλλά στο όνομα των πεποιθήσεών μου.

Νιώθω έντονα την επιφυλακτικότητα, την καχυποψία, την αρνητική διάθεση των πολιτών απέναντι στα κόμματα,

την πολιτική και τους πολιτικούς.
Δεν είμαστε όμως όλοι ίδιοι. Μακάρι οι πολίτες να εξετάζουν και να αξιολογούν τις θέσεις, το έργο και τις πρωτοβουλίες του

καθενός μας και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Δεν θέλω, εάν μου δοθεί η ευκαιρία να ασκήσω ξανά κυβερνητικά καθήκοντα,

να ακούσω από κάποιους πολίτες ότι τους απογοήτευσα, ότι δεν αγωνίστηκα να κάνω όλα όσα υποσχέθηκα.
Στόχος μας είναι τώρα η νίκη. Η νίκη του ΠΑΣΟΚ. Η νέα κυβέρνησή του με επικεφαλής τον Γιώργο Παπανδρέου.

Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης με τίμησαν πολλές φορές. Σας το χρωστώ. Ζητώ και πάλι την στήριξή σας, τη γνώμη σας,

τη συμμετοχή σας, τη βοήθεια σας, την ψήφο σας. Ζητώ μια ακόμη πιο έντονη σχέση εμπιστοσύνης με όλους σας,

με τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά.
Μαζί μπορούμε

 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Υποψήφιος Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Γεννήθηκε το 1959 και κατάγεται από τη Μάνη. Είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

του Παν/μίου Αθηνών, τέως Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τέως Υποδιοικητής του ΟΓΑ.
Ο Δήμος Δασκαλάκης πιστεύει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική πορεία της χώρας με την ανανέωση

του πολιτικού σκηνικού και με δεσμεύσεις για την καθημερινότητα του πολίτη, την ασφάλεια του, την ποιότητα του

περιβάλλοντος και της ζωής του, την ασφαλή και σταθερή εργασία του, τη σίγουρη και επαρκή σύνταξή του,

το δημόσιο σύστημα υγείας του. Πρέπει να ξαναδώσουμε την ελπίδα και την σιγουριά στον κάθε πολίτη:
- με ένα αξιόπιστο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.
- με ένα δημόσιο και βιώσιμο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα.
- με ένα δίκαιο κοινωνικό κράτος.

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ
Υποψήφιος Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Η απόφασή μου για συμμετοχή - για πρώτη φορά - ως υποψήφιος βουλευτής στην Α’ Αθηνών αφορά

στην ανάγκη συστράτευσης, συμμετοχής και συμβολής που ο τόπος μας χρειάζεται σήμερα.
Σήμερα μετά από μια τετραετή καταστρεπτική πολιτική της ΝΔ.
Σήμερα όπου οι μεθοδεύσεις της Δεξιάς με μόνο στόχο την άλωση της διακυβέρνησης της χώρας μας θυμίζει

τόσο ωμά και άγρια την παλιά Δεξιά.
Σήμερα πρέπει να αποφασίσουμε για μια Νέα Αλλαγή.

 

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Υποψήφιος Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

Αναπλ. Καθηγητής Παντείου Παν/μίου

 

ΚΑΡΠΗΣ ΘΑΝΟΣ
Υποψήφιος ΑΧΑΪΑΣ

Παν/μιο Πατρών
Γεννήθηκε το 1955 στο Βασιλικό Δήμου Φαρρών. Είναι πτυχιούχος Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και

εργάζεται στο Παν/μιο Πατρών.
«Ανέλαβα πλήθος πρωτοβουλιών για τη συνεργασία των ΟΤΑ και την προώθηση σημαντικών

θεμάτων του Νομού. Αξιοποιήθηκαν έτσι Ευρωπαϊκά Προγράμματα (INTEREG, LIFE κ.ά.) που

συνέβαλαν στην προστασία και ανάδειξη υποβαθμισμένων περιοχών και στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Στις Εθνικές εκλογές του 2004 μου ζητήθηκε να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και έτσι παραιτήθηκα

από Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΤΕΔΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκλογικού Νόμου.»

 ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Υποψήφιος ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αναπλ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Ο Κώστας Καρτάλης, Αναπλ. Καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος στο Παν/μιο Αθηνών, έχει διατελέσει μέλος της

Επιστ. Επιτροπής και του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, συνεργάτης του Αντώνη Τρίτση στον

Δήμο Αθηναίων, σύμβουλος στα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Αιγαίου και Πολιτισμού, Γενικός Γραµµατέας Ολυµπιακών

Αγώνων στο Υπουργείο Πολιτισµού (2000-2004) και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Αναπτυξιακών Μελετών (2005-2007).
«Ως μέλος ΔΕΠ βασική μου θέση είναι η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, η αύξηση της χρηματοδότησης

για την παιδεία, η ενίσχυση της πανεπιστημιακής έρευνας, η βελτίωση των υποδομών, αλλά και η βελτίωση του μισθολογικού

καθεστώτος των μελών ΔΕΠ και των υπολοίπων εργαζομένων στο Παν/κό σύστημα. Επίσης, η προστασία του περιβάλλοντος

και του κλίματος αλλά και η ενσωμάτωση της περ/κής διάστασης στις τομεακές πολιτικές (βιομηχανία, τουρισμός, μεταφορές, γεωργία, ενέργεια).»

 

ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υποψήφιος Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θεσσαλονίκης
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1955. Σπούδασε και έλαβε διδακτορικό από το Παν/μιο της Σορβόννης το 1990.
Ως πανεπιστημιακός από το 1982, εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1992-94), διετέλεσε

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης (2000-02) και Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου.

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψήφιος ΧΑΝΙΩΝ

Καθηγητής Οικονομ. Παν/μίου Αθηνών
Γεννήθηκε το 1952 στα Χανιά. Σπούδασε στο ΕΜΠ. Είναι καθηγητής στο Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών,

επισκέπτης καθηγητής στο Παν/μιο Καρόλου (Πράγα) και στο Παν/μιο Κύπρου, ενώ εξελέγη Αντιπρύτανης ΑΣΟΕΕ (1991-94).
Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Οικονομικός Σύμβουλος του πρωθυπουργού

Κώστα Σημίτη, υφυπουργός Οικονομίας, υπουργός Ανάπτυξης και υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών,

ενώ εξελέγη βουλευτής Χανίων ΠΑΣΟΚ (2004).

 

ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Υποψήφιος ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Καθηγητής Παν/μίου Πατρών
Γεννήθηκε στη Βισταγή του Νομού Ρεθύμνου, σπούδασε Ιατρική στη Γερμανία, όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα, την ιατρική ειδικότητα και εργάστηκε επί σειρά ετών. Επανήλθε στην πατρίδα και υπηρέτησε ως Διευθυντής ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς». Από το 1987 διακονεί την Ιατρική επιστήμη ως Καθηγητής Α’ βαθμίδας και Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ έχει διατελέσει Κοσμήτορας Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ) και Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθοπεδικής Εταιρείας.

 

ΛΕΚΚΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
Υποψήφιος ΑΤΤΙΚΗΣ

Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, η άναρχη αστικοποίηση, η ρύπανση του αέρα, του εδάφους,

του υπεδάφους, των υπογείων νερών, η εγκατάσταση νέων ρυπογόνων πηγών, χώρων διάθεσης επικίνδυνων

αποβλήτων, η υποβάθμιση των παράκτιων περιοχών, είναι μερικά από τα κυρίαρχα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κάτοικοι της Αττικής.
Είναι καιρός να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών με δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης,

κοινωνικής αλληλεγγύης και σεβασμού των δικαιωμάτων.
Είναι καιρός να ενημερώσουμε τις νέες γενιές για τα προβλήματα του σήμερα: το περιβάλλον, τον πολιτισμό,

την υγεία, την εγκληματικότητα.
Είναι καιρός να επανασχεδιάσουμε την πορεία της Αττικής προστατεύοντας τα μοναδικά περιβαλλοντικά της πλεονεκτήματα.
Στόχος μου είναι να στηρίξω την άσκηση μιας πολιτικής που να αξιοποιεί το ανθρώπινο και φυσικό δυναμικό και να

διαμορφώσω μια νέα σχέση αξιοπιστίας ανάμεσα στο βουλευτή και τον πολίτη. Πιστεύω ότι μας αξίζει μία καλύτερη

Αττική και δεσμεύομαι για πρωτοβουλίες και διεκδικήσεις, μαζί με εσάς, ώστε να κάνουμε το σήμερα και το αύριο καλύτερα.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

MAΛΛΙΩΡΗ MENH
Υποψήφια ΑΧΑΪΑΣ

Επικ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών
Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο Παν/μιο Αθηνών, σύμβουλος όλων των Υπουργών Υγείας επί ΠΑΣΟΚ (από το 1987),

Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ και Ευρωβουλευτής.
«Χωρίς να ανήκω στην κατηγορία των πολιτικών που σταδιοδρομούν και αναπτύσσουν την δράση τους

σαν κομματικά στελέχη, θεώρησα ότι στις κρίσιμες περιστάσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας όφειλα

να αναλάβω την ευθύνη που μου αναλογεί σαν κοινωνικό στέλεχος και ενεργά πολιτικοποιημένος πολίτης.»

 

ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Υποψήφιος Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θεσσαλονίκης

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υποψήφιος ΣΕΡΡΩΝ

Καθηγητής Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών

Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

>> Περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

>> Περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

>> Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC
  Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC 18/07/2018

  Περίπου 3,93 εκ. Ευρώ χρηματοδότηση για την περίοδο 2019-2023 εξασφάλισε το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  Adult Education for Social Change (IMAESC), το οποίο σχεδιάστηκε και προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus με τη συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
  Στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού προγράμματος το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει τις ακόλουθες τρεις (3) Θεματικές Ενότητες, που προσφέρονται εξ αποστάσεως:

  • Διδασκαλία εκπαίδευσης ενηλίκων σε εξ αποστάσεως περιβάλλοντα
  • Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  • Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

  Επιπρόσθετα, το IMAESC διευρύνει περαιτέρω τη σύμπραξή του με έναν σημαντικό αριθμό (29) συνεργαζόμενων εταίρων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: το International Council for Adult Education, τα Πανεπιστήμια OISE/University of Toronto και University of British Columbia (Καναδάς), το Chulalongkorn University (Ταϊλάνδη), το University of Technology Sydney (Αυστραλία), το University of Botswana, η Glasgow Women's Library, και το State University of New York των ΗΠΑ.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 • Νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2015
  Νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2015 08/06/2018

  Στη μελέτη παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα (κατανομή διδακτόρων ανά ίδρυμα και σχολή, επιστημονικά πεδία διατριβών, διεθνής κινητικότητα, προηγούμενοι τίτλοι σπουδών, κ.ά.) που αφορούν όσους αναγορεύθηκαν διδάκτορες κατά το έτος 2015, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε ελληνικά Πανεπιστήμια.
  Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2015 αναγορεύθηκαν 1.810 νέοι διδάκτορες από ελληνικά ΑΕΙ. Οι περισσότεροι απέκτησαν τον προηγούμενο ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών τους (πτυχίο ή μεταπτυχιακό) στην Ελλάδα (86%), ενώ αρκετοί (14%) επέστρεψαν μετά από σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και τις ΗΠΑ.

  Ο αριθμός των αναγορεύσεων νέων διδακτόρων από τα ελληνικά ΑΕΙ κατά την περίοδο 2005-2015 κυμαίνεται περί τα 2.000 άτομα κατ' έτος. Το 2015, το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ αποτελούν τα πανεπιστήμια στα οποία εκπονήθηκαν οι περισσότερες διδακτορικές διατριβές (28% και 18%, αντίστοιχα). Ακολουθούν το ΕΜΠ και τα Πανεπιστήμια Πατρών, Κρήτης και Θεσσαλίας.

  Σύμφωνα με την ποσοστιαία κατανομή του κύριου επιστημονικού πεδίου της διδακτορικής διατριβής, οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν την Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας (31,6%), ενώ ακολουθούν οι Φυσικές Επιστήμες (24,3%) και οι Κοινωνικές Επιστήμες (23%). Χαμηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας, οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες και οι Γεωργικές Επιστήμες.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ

 • Σε Έλληνες μαθητές το 1ο Βραβείο Διεθνούς Διαγωνισμού για το βίντεο «The Quark show»!
  Σε Έλληνες μαθητές το 1ο Βραβείο Διεθνούς Διαγωνισμού για το βίντεο «The Quark show»! 09/03/2018

  Πώς θα ήταν άραγε ένας διάλογος μεταξύ…σωματιδίων; Οι μαθητές του 2ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος όχι μόνο κατάφεραν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα δημιουργώντας ένα πρωτότυπο video με τίτλο «Η παράσταση των κουάρκ» (″The Quark Show″), στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Παίζοντας με τα πρωτόνια» (Playing with Protons), αλλά και να κερδίσουν το Πρώτο Βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Particles4U του International Particle Physics Outreach Group (IPPOG), στην κατηγορία των Δημοτικών Σχολείων.
  Συνδυάζοντας το χιούμορ με τα στοιχειώδη σωματίδια, οι μαθητές φαντάστηκαν έναν διάλογο μεταξύ των σωματιδίων που εξηγεί, ουσιαστικά, γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο στη φύση.
  Με το βίντεο αυτό αποφάσισαν να συμμετάσχουν στον Διεθνή Διαγωνισμό του IPPOG και πέτυχαν την πρωτιά ανάμεσα σε 77 συμμετοχές από 15 χώρες σε όλο τον κόσμο.
  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παίζοντας με τα πρωτόνια» εφαρμόζεται τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα και στη Μ. Βρετανία με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού έργου CREATIONS έχοντας εμπλέξει πάνω από 3.500 μαθητές και 150 δασκάλους σε περισσότερα από 50 σχολεία στις δύο χώρες.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»
  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» 26/01/2018

  Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον».
  Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι δύο (2) εξάμηνα ενώ ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) υποψηφίους. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους στις σπουδές και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητά τους.
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι και την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 στη διεύθυνση [email protected] (Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων) την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
  Στην ίδια αίτηση θα συμπληρώσουν και σύντομη περιγραφή (από μισή έως μία σελίδα) σχετικά με τους λόγους που τους ώθησαν να υποβάλλουν την αίτηση, καθώς και την κατεύθυνση στην οποία θα επιθυμούν να εξειδικευτούν. Σε περίπτωση που τα επισυναπτόμενα αρχεία έχουν ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος (μεγαλύτερο από 16 Megabyte), θα πρέπει οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Σχολής. Στο Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται δίδακτρα.
  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

>> Περισσότερα