Σημαντική δωρεά στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ παρουσία του Υπουργού Υγείας

Νέος ειδικός εργαστηριακός εξοπλισμός που βοηθά στον ταχύ και αυτοματοποιημένο έλεγχο των δειγμάτων για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 δωρήθηκε σήμερα στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το

Επικαιρότητα

Η εργασία μετά το πτυχίο

Δώδεκα χρόνια υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άλλα έξι στο πανεπιστήμιο. Βασική επιδίωξη όλα αυτά τα χρόνια - για τους περισσότερους - είναι ο υψηλός βαθμός και η απόκτηση τυπικών προσόντων για μία καλή θέση στον ιδιωτικό ή συνήθως δημόσιο τομέα. Μετά, για τους άντρες, ακολουθεί η στρατιωτική θητεία στην οποία το σύστημα του στρατού επιτυγχάνει την πλήρη αποξένωση του νέου από το αντικείμενο που είχε σπουδάσει. Ο στρατός αποτελεί επίσης ένα σημαντικό σχολείο, στο οποίο μαθαίνει ότι η εργασία δεν ανταμείβεται, αντιθέτως μπορεί να επιφέρει και επιπλοκές.

Παρατηρητήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Χίλιοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι απαρτίζουν την πρωτοβουλία για την Μεταρρύθμιση και Αναβάθμιση του Πανεπιστημίου, ίδρυσαν το «Παρατηρητήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση». Πρόεδρος του φορέα είναι ο Αχιλλέας Μητσός, οικονομολόγος και επισκέπτης καθηγητής στην Οικονομική Σχολή του Λονδίνου (LSE).

Πανεπιστήμιο Κρήτης: διώξεις σε 26 καθηγητές

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα προσφύγει το Πανεπιστήμιο Κρήτης εξαντλώντας κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα με το υπουργείο Οικονομικών και επανενεργοποιηθούν οι διώξεις των 26 καθηγητών του ιδρύματος από τον οικονομικό επιθεωρητή, κ. Μ. Χριστοδουλάκη.Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές καταλογίζουν σε μέλη της Επιτροπής Ερευνών, ότι με νόμιμο τρόπο έκαναν αδικαιολόγητα έξοδα ύψους 4,8 εκ. ευρώ σε τρεις περιπτώσεις: Φοιτητική Κατοικία Ρεθύμνου: Αναφέρεται στη λύση της εργολαβικής σύμβασης που έγινε με απόφαση της Συγκλήτου μετά από εισήγηση δύο στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας και ενός Νομικού Συμβούλου (21-04-2000). Η επίμαχη δαπάνη αφορά στην πληρωμή της στατικής μελέτης που έγινε μετά τον έλεγχο και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Αναφέρονται τέσσερα επιμέρους ζητήματα: α) ασφάλιση του προσωπικού για συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, β) υπερωριακή αποζημίωση ενός μονίμου υπαλλήλου, γ) καταβολή αμοιβών, επιμισθίων και επιδομάτων και δ) διαχείριση ενός έργου χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Παιδείας. Μεγάλο Αμφιθέατρο Ρεθύμνου: Αναφέρεται στην παραλαβή ενός ημιτελούς έργου, λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης, για το οποίο το σύνολο των δαπανών έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Νικόλαος Μουσιόπουλος, Κοσμήτορας Α.Π.Θ.

Ο καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος, είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Α.Π.Θ., επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Καρλσρούης και τακτικό Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημόνων Leopoldina.

Εκλογή και Εξέλιξη Μελών ΔΕΠ σε Α.Ε.Ι.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση ΔΕΠ, είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που έχει προκηρυχθεί. Περαιτέρω θα πρέπει να συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

Απορίες... Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

E Μπορεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κάποιου ερευνητικού έργου να καλύψει τα έξοδα προσκεκλημένου συνεργάτη του από το εξωτερικό;
A Εφόσον η συνεργασία αφορά συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα προγράμματος και η επίσκεψή πραγματοποιείται στα πλαίσια αυτού, οι δαπάνες που είναι δυνατόν να καλυφθούν είναι: μετάβαση (εισιτήρια), διαμονή (ξενοδοχείο), ημερήσια αποζημίωση (έως 120€/ημέρα). Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος πρέπει να δηλώσει τη σχέση του συνεργάτη με το πρόγραμμα, την αιτία της μετάβασης, και να συνυποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (απόδειξη είσπραξης ημερήσιας αποζημίωσης, φωτοτυπία διαβατηρίου, αποκόμματα και σώμα εισιτηρίου, παραστατικά ξενοδοχείου, ημερολόγιο κίνησης, κτλ.).


E Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την απόδοση μίας δαπάνης;

A Κάθε παραστατικό που αποδεικνύει την δαπάνη (τιμολόγιο, δελτίο αποστολής, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, κ.ά.) πρέπει να έχει εκδοθεί στα στοιχεία του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας και να αναγράφεται το όνομα του επιστημονικού υπευθύνου.

Εξαιρέσεις: Τα παραστατικά από δαπάνες διαμονής που έχουν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό είναι δυνατό να έχουν εκδοθεί στα στοιχεία του δικαιούχου και όχι του ΕΛΚΕ.

Τα παραστατικά μεταβάσεων που αφορούν σε ενοικίαση αυτοκινήτου είναι δυνατό να έχουν εκδοθεί στα στοιχεία του δικαιούχου και όχι του ΕΛΚΕ.Κατάσταση πραγματοποιθεισών δαπανών με σκοπό την επιβεβαίωση της εκτέλεσης των εργασιών, της παραλαβής των προμηθειών, της διεκπεραίωσης των μεταβάσεων, κτλ.Για δαπάνες που υπερβαίνουν τις 6.000€ είναι αναγκαία η σύνταξη πρακτικού καλής λειτουργίας του εξοπλισμού, καλής κατάστασης των υλικών, καλής εκτέλεσης εργασιών, κτλ. από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.

Μη αναλώσιμα υλικά: Παράλληλα με τα παραπάνω παραστατικά, για την απόδοση μη αναλωσίμων υλικών (εξοπλισμός, κτλ), χρειάζεται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να επισυνάπτει στην κατάσταση πραγματοποιθεισών δαπανών και την τριπλότυπη απόδειξη χρέωσης υλικού στο κτηματολόγιο. Αυτό είναι εφικτό με δύο τρόπους:

Η Επιτροπή Ερευνών παρέχει στους επιστημονικούς υπευθύνους ειδικά βιβλιαράκια με τις τριπλότυπες αποδείξεις χρέωσης (ο Ε.Υ. επισυνάπτει στην απόδοση το λευκό στέλεχος, διατηρεί στο αρχείο του το γαλάζια και το κίτρινο τα υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών με την συμπλήρωση όλου του βιβλίου). Μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω προγράμματος η Επιτροπή Ερευνών χρεώνει το κτηματολόγιο στο Πανεπιστήμιο.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος χρεώνει τα μη αναλώσιμα υλικά ο ίδιος κατευθείαν στο κτηματολόγιο του Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση αυτή, απευθύνεται στο μέλος ΔΕΠ που έχει οριστεί υπεύθυνος για τα οικονομικά του κάθε τομέα. Ο κάθε τομέας διατηρεί το δικό του κτηματολόγιο, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά όλες οι δαπάνες.

 

E Πώς και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να υλοποιεί την δράση του ερευνητικού προγράμματος, να παραλαμβάνει προμήθειες αναλωσίμων και μη αναλωσίμων προϊόντων όταν η εκάστοτε αρχή χρηματοδότησης (ΓΓΕΤ, FP7, INTERREG, TEMPUS, κ.ά.) δεν έχει πραγματοποιήσει πληρωμές;

A Ο ΕΛΚΕ είναι εφικτό να εγκρίνει προκαταβολές προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος, όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

- Είναι αναγκαίες οι μετακινήσεις εκτός έδρας (ο ΕΛΚΕ αποζημιώνει τον Ε.Υ. εντός 10 ημερών μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού)

- Είναι αναγκαίο να ανοίξει ο Ε.Υ. πίστωση στην Τράπεζα για την αγορά οργάνων κτλ (ο ΕΛΚΕ αποζημιώνει εντός 10 ημερών κατόπιν της εισαγωγής του οργάνου)

- Είναι αναγκαίο να προβεί ο Ε.Υ. σε μικροέξοδα – έως και 1.000 € (ο ΕΛΚΕ αποζημιώνει εντός 3 μηνών από την λήψη της προκαταβολής)

- Είναι αναγκαίο να προμηθευτεί ο Ε.Υ. εξοπλισμό και αναλώσιμα προϊόντα για τις ανάγκες της έρευνας που διεξάγεται εκτός έδρας (ο ΕΛΚΕ αποζημιώνει εντός 10 ημερών μετά την πραγματοποίηση του ταξιδιού).

Άσυλο ή Πανεπιστημιακό Άσυλο;

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Θόδωρος Ρουσόπουλος, με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα του Πανεπιστημιακού ασύλου και κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών δήλωσε:

«Είμαι βέβαιος ότι μόλις τελειώσει η μακρά δημόσια διαβούλευση που κράτησε πάνω από ένα χρόνο, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα και θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο νόμου που θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ.» και συνέχισε

«Είδαμε αστυνομικούς να γίνονται θύματα επίθεσης με βόμβες μολότοφ, που προφανώς κατασκευάστηκαν μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Πρόκειται περί μιας ιδιότυπης αντίληψης που αναφέρεται στο Πανεπιστημιακό άσυλο, ως προς το οποίο υπάρχει μια απόλυτη αντιστροφή εννοιών. Άσυλο υπάρχει για να υπάρχει ελευθερία της σκέψης κι όχι για να κατασκευάζονται βόμβες μολότοφ».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνέχεια σε προσωπική συζήτηση που είχε με τον καθηγητή στη Σχολή Καλών Τεχνών του ΕΜΠ Γιάννη Μόραλη. «Ο μεγάλος μας ζωγράφος μου είπε ότι από τα 9 πορτρέτα που είχε διαθέσει στο ΕΜΠ, τα 7 καταστράφηκαν στην πυρκαγιά που σημειώθηκε πριν από μερικά χρόνια», τόνισε ο κ. Ρουσόπουλος και διευκρίνισε ότι «η κυβέρνηση έχει ευθαρσώς δηλώσει την ανάγκη αναμόρφωσης του τρόπου αντιμετώπισης του Πανεπιστημιακού ασύλου, έτσι ώστε και το άσυλο να μη θιγεί αλλά και να μη γίνεται χρήση - κατάχρηση του ασύλου για να προβαίνουν ορισμένοι σε εγκληματικές ενέργειες».

Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ευαισθησία των ΜΜΕ εκδηλώθηκε διαφοροποιημένα στην περίπτωση του επεισοδίου της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκαν ΕΔΕ, υπεβλήθησαν κυρώσεις και «με άλλα λόγια εφαρμόσθηκαν οι νόμοι της Πολιτείας» και στην περίπτωση της επίθεσης κατά των αστυνομικών η οποία «δεν τιμά τον πολιτισμό μας και όπου είδαμε μια ξεχωριστή ‘πολιτεία’ να πετά βόμβες μολότοφ και μετά να τυγχάνει ασυλίας».

Αναφορικά με δήλωση του Πρύτανη του ΕΜΠ Κώστα Μουτζούρη, ότι «εντός των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος υπάρχει μια εστία υπό κατάληψη, η οποία ενδεχομένως αποτελεί πηγή παράνομων δραστηριοτήτων», ο κ. Ρουσόπουλος σημείωσε ότι «υπάρχουν νόμοι που ορίζουν πώς γίνονται οι έρευνες εντός του Πανεπιστημιακού χώρου και, άρα, πρόκειται για ένα θέμα που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Πανεπιστημιακής κοινότητας και των πρυτανικών αρχών».

Τέλος, σε ό, τι αφορά στη δράση των κουκουλοφόρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, διευκρίνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει μιλήσει για πολιτική εμπλοκή κομμάτων της αριστεράς» και σε ό,τι αφορά στην καταγγελία καθηγητή σύμφωνα με την οποία κουκουλοφόροι φέρονται να κατέβηκαν από όχημα της ΕΛΑΣ, ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι «υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στον Εισαγγελέα» και παρατήρησε ότι «αν υπήρχε τέτοιο περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, θα το είχαμε δει στις οθόνες μας!»

Μετά από όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένας που να θεωρεί ότι το Πανεπιστημιακό Άσυλο πρέπει να καταργηθεί, αλλά είναι βέβαιο ότι παράλληλα πρέπει να ενεργοποιηθούν κατάλληλοι μηχανισμοί της πολιτείας και των Πρυτανικών αρχών, ώστε να μην χρησιμοποιείται ως προκάλυμμα για παράνομες δραστηριότητες μικρών ομάδων.

Στέφανος Αγιάσογλου-Φτωχές υποδομές σχολείων, χαμηλό επίπεδο πρωτοετών.

Οι Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προώθησης υφιστάμενων έργων. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων έχει αποφασίσει να εφαρμόσει στρατηγικά την ανέγερση σχολικών κτιρίων με τη χρήση των ΣΔΙΤ. Θέλουμε να το βλέπουμε ως μία εναλλακτική οδό, ως μέθοδο χρηματοδότησης των έργων και όχι ως μέθοδο κατασκευής.

 

Διαδήλωση σε φόντο ΜΑΤ

Πανελλαδική αντίδραση φοιτητών & εκπαιδευτικών

Με τη συμμετοχή χιλιάδων διαδηλωτών ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 16.01.2007 στη Θεσσαλονίκη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά της Συνταγματικής Αναθεώρησης του άρθρου 16. Η πορεία ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο και μέσω της Εγνατίας οδού κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Μέρος των διαδηλωτών επέστρεψε προς το Πολυτεχνείο, ενώ νεαροί έσπασαν τζάμια, πυρπόλησαν δύο ΚΑΦΑΟ και πέταξαν μολότοφ στην Εθνική τράπεζα επί της Εγνατίας οδού και στην Εμπορική τράπεζα απέναντι από το Υπουργείο.Την ίδια ώρα, στην Αθήνα, συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και στην Ομόνοια εκατοντάδες φοιτητές και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Μικρής κλίμακας επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ των διαδηλωτών για το ποια παράταξη θα ηγηθεί της πορείας, ενώ τελικά επικράτησαν οι φοιτητές της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης.Όταν η πορεία έφτασε στη Βουλή, άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ από τις οποίες προκλήθηκε πυρκαγιά σε ένα σταθμευμένο όχημα της Πρεσβείας της Βοσνίας και σύντομα επεκτάθηκε σε τρία διπλανά αυτοκίνητα και μία καφετέρια επί της διασταύρωσης των οδών Φιλελλήνων και Σιμωνίδη.Στο Πολυτεχνείο ομάδα νεαρών επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων στην οδό Πατησίων. Οι αστυνομικοί τους απώθησαν κάνοντας χρήση χημικών, ενώ από τις μολότοφ άρπαξαν φωτιά τα ρούχα δύο αστυνομικών χωρίς όμως να τραυματιστούν. Μετά το περιστατικό οι νεαροί κατέφυγαν και πάλι στο Πολυτεχνείο.Σημειώνεται ότι στην πλειοψηφία των Σχολών του Αριστοτέλειου οι γενικές συνελεύσεις 28 φοιτητικών συλλόγων ψήφισαν υπέρ της κατάληψης, ενώ στα ΤΕΙ την απόφαση αυτή έχουν λάβει όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι. Τέλος, εξαίρεση αποτελεί η γενική συνέλευση του πανεπιστημίου Μακεδονίας που αποφάσισε να μην συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις.Κύριο αίτημα των διαδηλωτών είναι η μη αναθεώρηση του άρθρου 16 και να μην επιτραπεί η ίδρυση, ακόμα και μη κερδοσκοπικών, ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Να ψηφίσω υπέρ, κατά ή λευκό;

Οι εκλέκτορες οφείλουν να αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους ενώ και οι υποψήφιοι στην αρχή της συνεδρίασης μπορούν να αναπτύξουν προφορικά την άποψη τους σε σχέση με το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής. Η έννοια της καταλληλότητας και ειδικά η κρίση περί της προσωπικότητας του υποψηφίου αφήνουν περιθώρια για περισσότερες από μία ερμηνείες. Αν δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένες οι κρίσεις (δηλαδή αν δεν παρατίθενται συγκεκριμένα στοιχεία) δίδεται το δικαίωμα σε αυτόν που πιστεύει ότι αδικήθηκε να προσφύγει στα αρμόδια δικαστικά όργανα αιτούμενος την ακύρωση της αποφάσεως σε περίπτωση που η κρίση για τον ίδιο τελικά αποβεί αρνητική και δεν εκλεγεί ή εξελιχθεί στη βαθμίδα που επιθυμεί.

 

Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

>> Περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

>> Περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

>> Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • HelloAIRIS 2020: Εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη
  HelloAIRIS 2020: Εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη 18/05/2020

  Το πρόγραμμα HelloAIRIS  είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης για την Τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία που υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το EIT Health και υλοποιείται από τους συνεργάτες του (GE Healthcare, Health & Biomedicine unit of LEITAT, Royal Institute of Technology Stockholm (KTH). 

 • Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση είναι γεγονός!
  Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση είναι γεγονός! 03/09/2019

  Η οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ανακοίνωσε την έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση για τη σχολική περίοδο 2019-2020. Ο φετινός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις και θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στη θεματική ενότητα της κλιματικής αλλαγής. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομάδες σχολείων από την Προσχολική, την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ΙΕΚ.

 • Μαθητές από το Λύκειο Τυχερού κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο
  Μαθητές από το Λύκειο Τυχερού κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο 04/12/2018

  Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Youth του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού για την ασφάλεια στο διαδίκτυο SafeInternet4EU απέσπασαν οι μαθητές του Λυκείου Τυχερού του Έβρου, με την εφαρμογή "Stay Safe Online" που δημιούργησαν. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους Μαρία Σιώπη, Νεράντζη Τσεβίκς, Θεοδώρα Βασιλειάδου, Νίκο Μυλωνά, Νατάσα Μακρή υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού τους, Στέλλας Τρυφωνίδου, αρχικά προκρίθηκε στους 9 φιναλίστ και ύστερα από ψηφοφορία του κοινού κατέκτησε την 1η θέση για την ηλεκτρονική εφαρμογή "Stay Safe Online" που σχεδίασε και ανέπτυξε.
  Η εφαρμογή "Stay Safe Online" που είναι διαθέσιμη στα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά, και τα γαλλικά, έχει τη μορφή ενός τύπου κουΐζ 20 ερωτήσεων που περιστρέφονται γύρω από την καθημερινή δραστηριότητα ενός νέου ατόμου στο διαδίκτυο. Ο χρήστης πρέπει να απαντήσει σύμφωνα με τη δική του συνήθη ηλεκτρονική συμπεριφορά. Η εφαρμογή πραγματεύεται τα ψεύτικα νέα, τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό, την ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο, το online gaming κ.λπ.
  Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 600 σχολεία από ολόκληρη την Ευρώπη, των οποίων οι δημιουργίες αξιολογήθηκαν από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οργανισμού INSAFE. Η διάκριση του ελληνικού σχολείου συνιστά μεγάλη επιτυχία καθότι ο διαγωνισμός συγκέντρωσε πληθώρα συμμετοχών από σχολεία που είχαν στη διάθεση τους πολύ προηγμένα μέσα. O διαγωνισμός #SaferInternet4EU στοχεύει στη προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και της παιδείας στα μέσα, ενημερώνοντας παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 • «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη»
  «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη» 20/08/2018

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης διοργανώνει το 14ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων: «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη» με την Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Γραφείο Ενημέρωσης για την Ελλάδα και την Συνδιοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.
  Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πελαγία, στα Κύθηρα από τις 9 έως τις 14 Οκτωβρίου 2018 με στόχο την κατάρτιση νέων επιστημόνων στο αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής προστασίας, με έμφαση τη διαχείριση και πρόληψη των καταστροφών που προκαλούνται τόσο από φυσικά φαινόμενα όσο και από την ανθρώπινη παρέμβαση.
  Απευθύνεται σε κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές, απόφοιτους και τελειόφοιτους ελληνικών και αλλοδαπών ιδρυμάτων, αλλά και σε εργαζόμενους/εθελοντές σε φορείς πολιτικής προστασίας και αρμόδιες υπηρεσίες.
  Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ καθώς και στο Facebook Event

 • Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC
  Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC 18/07/2018

  Περίπου 3,93 εκ. Ευρώ χρηματοδότηση για την περίοδο 2019-2023 εξασφάλισε το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  Adult Education for Social Change (IMAESC), το οποίο σχεδιάστηκε και προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus με τη συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
  Στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού προγράμματος το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει τις ακόλουθες τρεις (3) Θεματικές Ενότητες, που προσφέρονται εξ αποστάσεως:

  • Διδασκαλία εκπαίδευσης ενηλίκων σε εξ αποστάσεως περιβάλλοντα
  • Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  • Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

  Επιπρόσθετα, το IMAESC διευρύνει περαιτέρω τη σύμπραξή του με έναν σημαντικό αριθμό (29) συνεργαζόμενων εταίρων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: το International Council for Adult Education, τα Πανεπιστήμια OISE/University of Toronto και University of British Columbia (Καναδάς), το Chulalongkorn University (Ταϊλάνδη), το University of Technology Sydney (Αυστραλία), το University of Botswana, η Glasgow Women's Library, και το State University of New York των ΗΠΑ.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

>> Περισσότερα