Παρακολούθηση της εμφάνισης γλοιοσπορίου

Στο έργο «Ολιστική διαχείριση συνέργειας δάκου και γλοιοσπορίου στην παραγωγή και ποιότητα του ελαιόλαδου», με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03634 και ακρωνύμιο ELIADA μελετάμε την αντιμετώπιση των παθογόνων που προκαλούν την ασθένεια του γλοιοσπορίου και επηρεάζουν την ποι

Επικαιρότητα

Απορίες...Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

E Τι έξοδα μετακινήσεων μπορώ να καλύψω στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων;
A Οι δαπάνες μετακίνησης των μελών της ομάδας έργου υπόκεινται στον νόμο 2685/1999 και τη σχετική υπουργική απόφαση (αριθμ. 2/83346/0022). Περιπτώσεις που δεν καλύπτει ο νόμος αντιμετωπίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής. Οι επιλέξιμες δαπάνες μετακίνησης είναι οι εξής:
Το κόστος των εισιτηρίων για μετακίνηση από πόλη σε πόλη.
Η χιλιομετρική αποζημίωση, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο για το εσωτερικό της χώρας σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 2685/1999 και της σχετικής υπουργικής απόφασης (αριθμ. 2/21858/0022).
Η ημερήσια αποζημίωση για τις ημέρες απουσίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών μετάβασης και επιστροφής σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 2685/1999 και της σχετικής υπουργικής απόφασης (αριθμ. 2/83346/0022).
Τα έξοδα εγγραφής σε συνέδριο, εφόσον η μετακίνηση γίνεται για το λόγο αυτό.
Τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο. Για τη δικαιολόγηση των μετακινήσεων υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό:
Τα εισιτήρια κάθε δημόσιου μεταφορικού μέσου (αεροπλάνου, τραίνου, λεωφορείου). Προκειμένου περί αεροπορικών μεταφορών απαιτούνται και οι κάρτες επιβίβασης.
Οι αποδείξεις διοδίων για την περίπτωση που η μετακίνηση γίνεται με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Επισυνάπτεται και φωτοτυπία της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
Οι αποδείξεις ή τα τιμολόγια ξενοδοχείων και παραστατικά εγγραφής σε συνέδρια (εφόσον για τη μετακίνηση προβλέπεται συμμετοχή σε συνέδριο).

E Μπορώ μέσω ερευνητικών προγραμμάτων να χορηγήσω υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μου;
A Η χορήγηση υποτροφιών είναι δυνατή εφόσον αυτό προβλέπεται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου. Οι εν λόγω υποτροφίες απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με τον Ν. 2238/94, άρθρο 6, παρ. 6γ.

E Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων και ΕΛΚΕ.
A Όλα τα ερευνητικά προγράμματα, που διεξάγονται από μέλη ΔΕΠ, δημοσιεύονται, σε ειδική έκδοση ή στο διαδίκτυο. Η ειδική έκδοση περιλαμβάνει για κάθε πρόγραμμα: τον τίτλο του ερευνητικού προγράμματος, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και την ιδιότητά του, την πηγή χρηματοδότησης, το ποσόν που χορηγήθηκε, το χρόνο έναρξης και τη διάρκεια της έρευνας.
Οι δαπάνες για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και μέχρι της τελικής εκθέσεως πρέπει να προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου.
Δημοσιεύσεις οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν εν μέρει ή εν όλω από τον Ειδικό Λογαριασμό πρέπει να αναφέρουν την πηγή χρηματοδότησης και τα στοιχεία του έργου.
Ειδικές ρυθμίσεις μεταξύ του φορέα που χρηματοδοτεί την έρευνα και του Επιστημονικού Υπευθύνου, λαμβάνονται υπόψη και κρίνονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ερευνών.
Η Επιτροπή είναι δυνατόν να συμβάλει στη χρηματοδότηση έκδοσης με αποτελέσματα ερευνών. Τα έσοδα από τη διάθεση των εκδόσεων αυτών αποτελούν έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού.
Ο τρόπος διάθεσης προϊόντων που προέρχονται από ερευνητικά έργα (ευρεσιτεχνίες, προγράμματα λογισμικού κ.ά.) και ανήκουν στο ακαδημαϊκό ίδρυμα, καθώς και το ύψος των αμοιβών των εχόντων τα πνευματικά δικαιώματα σ' αυτά ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

E Εκδίδει ο Ειδικός Λογαριασμός εγγυητικές επιστολές εφόσον απαιτείται σε κάποιο έργο;
A Ο ΕΛΚΕ εκδίδει εγγυητικές επιστολές ορισμένου χρόνου εφόσον απαιτείται σε κάποιο έργο. Το κόστος των εγγυητικών επιστολών, βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου εφ' όσον εγκριθεί. Διαφορετικά βαρύνει το μέλος ΔΕΠ που υπέβαλε την πρόταση. Ο Ειδικός Λογαριασμός δεσμεύει ποσά αντίστοιχα του ύψους των εγγυητικών επιστολών, μέχρι της ολοκληρώσεως του έργου και της επιστροφής των εγγυητικών επιστολών. Σε περίπτωση κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης την ευθύνη φέρει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου.

Υψηλά προσόντα, χαμηλοί μισθοί

Στην Ευρώπη είναι γνωστοί ως «γενιά των 1.000€». Στην Ελλάδα, ακόμα και τα 1.000€ φαντάζουν άπιαστο όνειρο για τους περισσότερους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία του Iνστιτούτου Eργασίας της ΓΣEE, άλλωστε, το 1/4 των μισθωτών (26%), κερδίζει από 750 έως 850 ευρώ τον μήνα, με το ποσοστό να εκτοξεύεται στο 40% σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους και τα ωράρια εργασίας να είναι σχεδόν πάντα εξαντλητικά.

Παρόλα αυτά, η γενιά των 18-35 έχει και άλλους λόγους να προβληματίζεται. Είναι η γενιά που «επένδυσε» στον εαυτό της για να κάνει καριέρα, πέρασε πολλά χρόνια πίσω από τα θρανία, αλλά σήμερα βλέπει τους κόπους της να πηγαίνουν χαμένοι. Oι σημερινοί τριαντάρηδες, παρόλο που βρίσκονται στην αγορά εργασίας αρκετά χρόνια, καλύπτοντας μάλιστα θέσεις με «κύρος» και βαρύγδουπους τίτλους, είναι κυριευμένοι από ανασφάλεια καθώς σήμερα το πανεπιστημιακό πτυχίο φαίνεται να έχει απαξιωθεί, ενώ η αγορά εργασίας ουσιαστικά δεν θέλει εφόδια.

Και παρά τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν, οι νέοι των 1.000€ κρεμούν τα πτυχία τους στον τοίχο και δουλεύουν σκληρά. Δεν είναι τυχαίο ότι το ποσοστό των Iταλών πάνω από 30 ετών που ζουν με τους γονείς τους («home coming generation») εκτοξεύθηκε την τελευταία δεκαετία από το 15% στο 40%.
Στη χώρα μας, αντίστοιχα, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 68% των νέων έως 29 ετών εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από την πατρική στέγη.

«Δες την ψηφιακά»


επιδότηση των φοιτητών για αγορά Η/Υ

Η δράση «Δες την ψηφιακά», ήδη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) με προϋπολογισμό 7,5 εκατ. ευρώ, και από την ερχόμενη εβδομάδα, οι δικαιούχοι θα γίνουν αποδέκτες μίας επιστολής και ενός «κουπονιού» που θα περιέχει έναν μοναδικό αριθμό (PIN).

Το «κουπόνι» αντιστοιχεί στην επιδότηση αγοράς Η/Υ, η οποία ορίζεται στο 80% της αξίας του προϊόντος με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ. Δικαιούχοι στο «κουπόνι» είναι το 20% των πρωτοετών φοιτητών/σπουδαστών που έχει πετύχει τον υψηλότερο βαθμό εισαγωγής σε κάθε σχολή ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας.

H διαδικασία απόκτησης του εξοπλισμού πληροφορικής είναι απλή: ο δικαιούχος σε ένα εμπορικό κατάστημα της επιλογής του, επιλέγει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που ταιριάζει στις ανάγκες του και καταθέτει στο ταμείο το ειδικό «κουπόνι». Το ταμείο διασταυρώνει τη γνησιότητα του κουπονιού και τη μοναδικότητα του αναγραφόμενου αριθμού. Μετά την ταυτοποίηση ο φοιτητής αγοράζει τον εξοπλισμό σε τιμή που προκύπτει μετά την αφαίρεση της επιδότησης.

Ο καταστηματάρχης, στο τέλος κάθε μήνα, συγκεντρώνει τα «κουπόνια» και τα καταθέτει στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας προκειμένου να εισπράξει την ανάλογη επιδότηση. Παράγοντες κοντά στο σχεδιασμό της δράσης αναφέρουν ότι η διαδικασία έγινε ιδιαιτέρως απλή, έχοντας ως βασικό στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόκριση των φοιτητών.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη είχαν απόκριση στο 50%, αλλά η μικρότερη αγοραστική δύναμη του μέσου Έλληνα κάνει τους σχεδιαστές του προγράμματος να φιλοδοξούν ότι η απόκριση του προγράμματος, «Δες την Ψηφιακά», θα ξεπεράσει το 70%. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι αντίστοιχη προσφορά του ΟΤΕ είχε ιδιαίτερα χαμηλή απόκριση, αφού μέχρι τώρα έχει ανταποκριθεί λιγότερο του 20% των δικαιούχων.

Χρήστες Η/Υ

Υψηλότερα ποσοστά από τις γυναίκες ως προς τη χρήση Η/Υ και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο (32% έναντι 21%) εμφανίζουν οι άντρες, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, που προέκυψαν από μελέτη κατά τη διετία 2005-2006.

Για τις γυναίκες, προνομιακός χώρος πρόσβασης στο Internet θεωρείται το πανεπιστήμιο, ενώ για τους άνδρες τα Internet cafe. Σε επίπεδο συχνότητας χρήσης του Διαδικτύου, οι άντρες υπερτερούν με 67,1% που το χρησιμοποιούν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, έναντι 52% των γυναικών.

Αναφορικά με τις ηλικίες, σύμφωνα με τη μελέτη του Παρατηρητηρίου, η μεγαλύτερη διείσδυση σε επίπεδο χρήσης Η/Υ και πρόσβασης στο Διαδίκτυο καταγράφηκε στα άτομα ηλικίας 16-24 (80,6% και 58,6% αντίστοιχα), ενώ τα ποσοστά αυτά μειώνονται όσο αυξάνεται η ηλικία.

Το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζει τα ποσοστά χρήσης Η/Υ και πρόσβασης στο Internet, καθώς πολύ υψηλά ποσοστά χρήσης υπολογιστών σημειώνονται σε άτομα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και, στον αντίποδα, χαμηλά ποσοστά σε αποφοίτους Δημοτικού και Γυμνασίου, ενώ ένας στους δύο αποφοίτους Λυκείου χρησιμοποιεί Η/Υ.

Όσον αφορά στη γεωγραφική διασπορά των χρηστών Η/Υ και πρόσβασης στο Διαδίκτυο, σημαντική αύξηση ως προς το πρώτο σκέλος καταγράφεται, μεταξύ των περιφερειών της χώρας, για τις περιφέρειες Αττικής (46,7%), Πελοποννήσου (34,4%) και Δυτικής Ελλάδας (32,5%).

Ως προς την πρόσβαση των ατόμων στο Διαδίκτυο, σημαντική άνοδος, μεταξύ των περιφερειών της χώρας, σημειώνεται στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (23,4%), Πελοποννήσου (22,5%), Δυτικής Ελλάδας (24,5%) και Κρήτης (25,1%), καθώς στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (20,4%).

Επιταχύνεται η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης

Συνολικά, περίπου 4.000 Έλληνες έχουν επιλέξει καριέρα σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Η διαδικασία θα γίνει πιο γρήγορη, διαβεβαιώνει ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας κ. Αθανάσιος Κυριαζής. Ήδη, προωθείται υπουργική απόφαση, η οποία εξειδικεύει το σύστημα εκλογής των πανεπιστημιακών, το οποίο θέτει ο νέος νόμος-πλαίσιο. Πρόκειται για το πρώτο βήμα εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα:

Συντομεύεται η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης ενός διδάσκοντα με τον νέο νόμο-πλαίσιο, που ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή. Πρόκειται για μία ρύθμιση, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα θετική από τη συντριπτική πλειονότητα των πανεπιστημιακών, σε αντίθεση με άλλες που προκαλούν αντιδράσεις. Μάλιστα, από τη Δευτέρα οι αριστεροί φοιτητικοί σύλλογοι προετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις κατά του νόμου.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε στην εφημερίδα Καθημερινή ο κ. Κυριαζής, το νέο στοιχείο που «ξεκλειδώνει» τη διαδικασία είναι η εμπλοκή του πρύτανη, εάν η απόφαση έχει «κολλήσει» στο Τμήμα. Με βάση τη διαδικασία, όταν λήξουν οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων για μία θέση διδάσκοντα, ο πρόεδρος συγκαλεί τη γενική συνέλευση του τμήματος. Εως τώρα η διαδικασία αυτή μπορούσε να κρατήσει από ένα μήνα έως και χρόνια. Χαρακτηριστικά, πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι υπήρξε περίπτωση εκλογής κατά την οποία η διαδικασία «πάγωσε» για σχεδόν έξι χρόνια, έως ότου συγκεκριμένος υποψήφιος αποκτήσει τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα!

Πλέον, ο νέος νόμος-πλαίσιο αναφέρει (άρθρο 24, παρ. 5) ότι «εάν ο πρόεδρος του τμήματος δεν συγκαλεί το εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ, το εκλεκτορικό σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον πρύτανη, μέσα σε σαράντα ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρόεδρος του τμήματος όφειλε να το συγκαλέσει». Αυτό επισπεύδει ένα σκέλος της διαδικασίας ψυχοφθόρο για τους υποψηφίους, όπου -από την άλλη- υπήρχε περιθώριο για να γίνουν τα όποια «μαγειρέματα».

Πάντως, τα ζητήματα εφαρμογής του νόμου, καθώς και το νέο νομοσχέδιο για την έρευνα θα τεθούν στη Σύνοδο, που θα αρχίσει την Παρασκευή 20 Απριλίου στην Καστοριά. Από την άλλη, από τη Δευτέρα θα γίνουν νέες συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων, όπου θα εξετασθούν οι προτάσεις των αριστερών φοιτητικών παρατάξεων, που αντιδρούν στον νόμο, για εβδομαδιαία συλλαλητήρια (κάθε Πέμπτη), συνέχιση των καταλήψεων, και μπλοκάρισμα των συνεδριάσεων όπου θα εξετάζονται πτυχές της εφαρμογής του νόμου.

Καθήκοντα Υποψηφίων Διδακτόρων

Τους μήνες που πέρασαν, δεχθήκαμε πολλές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ), σχετικά με το ποιες είναι οι νόμιμες υποχρεώσεις τους και ποια τα ειδικότερα καθήκοντα τους. Πολύ συχνά οι απαιτήσεις που έχουν οι επιβλέποντες καθηγητές ακολουθούν την «κοινή πρακτική» και τις από ετών καθιερωμένες υποχρεώσεις των φοιτητών προς το ίδρυμα. Με ποιόν τρόπο όμως καθορίζονται οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και η εργασιακή τους σχέση με το ίδρυμα;

 

Αφιέρωμα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Δημήτριος Α. Κυριακίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε.

Πτυχιούχος Χημείας (1972) του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης και Διδάκτωρ Βιοχημείας (1975) του Παν/μίου Πατρών, ο κ. Κυριακίδης είναι από το 1989 Καθηγητής Βιοχημείας του Τμ. Χημείας του ΑΠΘ και από το 2005 Πρόεδρος Δ.Σ. - Διευθυντής του Εθνικού Ίδρύματος Ερευνών.


6 Ινστιτούτα
140 Στελέχη
135 Ερευνητές
300 συνεργαζόμενοι ερευνητές

 

To Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι ένας πολυεπιστημονικός οργανισμός με κύριο σκοπό την ανάπτυξη της βασικής έρευνας και την προώθηση της επιστημονικής γνώσης σε επιλεγμένους τομείς των θετικών επιστημών και των ανθρωπιστικών σπουδών. Ο διττός χαρακτήρας του Ιδρύματος, με τη συνύπαρξη θετικών και ανθρωπιστικών κλάδων, υπήρξε ένα από τα βασικά του γνωρίσματα από την αρχή της συστάσεώς του και δημιούργησε ένα πλουραλιστικό διανοητικό περιβάλλον, το οποίο πάντοτε επενεργούσε θετικά και συνέβαλε στην ανανέωση του πρωτοποριακού του χαρακτήρα.

H εκπαίδευση νέων επιστημόνων με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, η προώθηση και εκμετάλλευση της παραγόμενης επιστημονικής γνώσης προς όφελος της εθνικής οικονομίας, καθώς επίσης και η γενικότερη κοινωνική προσφορά αποτελούν επίσης βασικούς στόχους της δράσης του ΕΙΕ.

Σημαντική για τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Ιδρύματος υπήρξε η ένταξη σ’ αυτό του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Το ΕΚΤ παρέχει εθνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας με διεθνή εμβέλεια, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη χρήση νέων τεχνολογιών που διευκολύνουν την ψηφιακή καταγραφή και οργάνωση του υλικού τεκμηρίωσης και των επιστημονικών εργασιών του ΕΙΕ.

ΔΟΜΗ

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και διευθύνεται από Διοικητικό Συμβούλιο και τον εκάστοτε Πρόεδρό του. Απαρτίζεται από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα – τρία στην περιοχή των ανθρωπιστικών επιστημών Ινστιτούτο Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών και τρία στην περιοχή των θετικών επιστημών Iνστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας, Ινστιτούτο Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας– καθώς και από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, το Γραφείο Διαμεσολάβησης και την Υπηρεσία Υποστήριξης, στην οποία εντάσσονται οι διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες του Ιδρύματος.

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ασχολείται με την υποστήριξη της εκπροσώπησης της χώρας σε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς ή άλλα διεθνή fora, συντηρεί προγράμματα ανταλλαγών, υποστηρίζει τις σχέσεις των Ινστιτούτων του ΕΙΕ με τις διάφορες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρακολουθεί τα ερευνητικά προγράμματα που απορρέουν από τις διάφορες εξωτερικές χρηματοδοτήσεις.
Το Γραφείο Διαμεσολάβησης έχει ως κύριο στόχο την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΙΕ, αλλά και γενικότερα τη μεταφορά τεχνογνωσίας που παράγεται στο Ίδρυμα. Πιο συγκεκριμένα, καλλιεργεί σχέσεις με την παραγωγή, υποστηρίζει τη δημιουργία εταιρειών έντασης γνώσης (spin off) και βοηθά στην υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Εκατόν είκοσι πέντε εξειδικευμένοι επιστήμονες με διδακτορικές διατριβές και ανάλογο ερευνητικό έργο μόνιμα απασχολούμενοι στο ΕΙΕ, 80 περίπου εκπαιδευόμενοι μεταδιδακτορικοί και μεταπτυχιακοί ερευνητές σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια και ακόμη 300 συνεργαζόμενοι ερευνητές που απασχολούνται σε προγράμματα με εξωτερική χρηματοδότηση, συναπαρτίζουν σήμερα το ερευνητικό δυναμικό των Ινστιτούτων. Κοντά σ’ αυτούς, 140 ακόμα άτομα που στελεχώνουν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης καθώς και τις υπόλοιπες διοικητικές λειτουργίες του ΕΙΕ, συμπληρώνουν ένα υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που φέρει εις πέρας το πρωτοποριακό έργο του Ιδρύματος.

 ΔΡΑΣΗ

Μέσα από ένα πλήθος ελληνικών και διεθνών προγραμμάτων, διεπιστημονικών επαφών, συμμετοχών ή και οργανώσεων επιστημονικών συνεδρίων, το ΕΙΕ υλοποιεί συστηματικά το ερευνητικό του έργο. Τα αποτελέσματα των ερευνών του δημοσιεύονται στα πιο έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώνονται στα διεθνή συνέδρια, ενώ μια σειρά μοναδικών εκδόσεων, κυρίως από τα τρία ανθρωπιστικά Ινστιτούτα, αποτελούν πολύτιμες πηγές πληροφόρησης για ερευνητές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των θετικών Ινστιτούτων επιτυγχάνεται είτε με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τον ιδιωτικό τομέα, μέσω εργαστηρίων ενταγμένων στα αντίστοιχα Ινστιτούτα, είτε με την ίδρυση spin off εταιρειών.

 

Μόνο κατά τη διετία 2004 - 2005 υλοποιήθηκαν, σε συνεργασία και με 100 περίπου εταίρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 190 προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΓΓΕΤ, Δημοσίων Οργανισμών καθώς και ιδιωτικών επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 17 εκατ. Euro, ενώ 150 ακόμη ερευνητικά προγράμματα ύψους 15 εκατ. Euro βρίσκονται υπό εξέλιξη.

Κατά μέσο όρο δημοσιεύονται κάθε έτος 400 ανακοινώσεις των ερευνητών του σε έγκριτα περιοδικά με κριτές, με απήχηση πάνω από 1.500 αναφορές τα 4 τελευταία έτη. Παράλληλα, 150 άτομα ανά έτος εκπονούν τις διπλωματικές και διδακτορικές τους διατριβές στα Ινστιτούτα του Ιδρύματος σε συνεργασία με τα ΑΕΙ της χώρας.
Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, η αξιολόγηση του ΕΙΕ το καλοκαίρι του 2005 από επιτροπές κριτών επιστημόνων διεθνούς κύρους υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ, ανέδειξε τις δυνατότητες όλων των Ινστιτούτων να εξελιχθούν σε κέντρα Αριστείας με διεθνή εμβέλεια. Ήδη τρία από τα έξι Ινστιτούτα του ΕΙΕ αξιολογήθηκαν ως «ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΑ». Επίσης, το 2004 το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) απέσπασε το βραβείο EURYI (European Young Investigator Award).
Στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών διοργανώνονται μερικά από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια, στα οποία συμμετέχουν οι πιο διακεκριμένοι ερευνητές και επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο. Παράλληλα, μια σειρά ενημερωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό και οργανώνονται από το Ίδρυμα, συμβάλλουν στη γενικότερη κοινωνική επιμόρφωση.

 

Δημήτριος Κυριακίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. - Διευθυντής

Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Μεταπτυχιακές σπουδές

«Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική»

Η συνεχώς αυξανόμενη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα τεράστιο όγκο χωρικών δεδομένων διαφορετικής προέλευσης (περιβαλλοντικής και κοινωνικο-οικονομικής) σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των νέων τεχνικών συλλογής (π.χ. τηλεπισκόπηση) και ανάλυσης δεδομένων (π.χ. συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών) οδήγησε στην ανάπτυξη ενός νέου επιστημονικού πεδίου, της γεωπληροφορικής. Ουσιαστικά, στο πεδίο της γεωπληροφορικής συναντιόνται οι παραδοσιακές θεματικές περιοχές της συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης χωρικών δεδομένων με τις υψηλές δυνατότητες της τεχνολογίας και των πληροφοριακών συστημάτων.Tο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αναγνωρίζοντας τη γεωπληροφορική ως μια περιοχή επιστημονικής αιχμής στο χώρο της Γεωγραφίας, οργάνωσε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006. Η έμφαση του ΠΜΣ είναι στην εφαρμογή μεθόδων Γεωπληροφορικής στη μελέτη των ποικίλων φυσικών και χωρο-κοινωνικών φαινομένων.

Στο ΠΜΣ εξετάζεται ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων Γεωπληροφορικής:

 • διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίο, ατμοσφαιρικό, θαλάσσιο περιβάλλον, βιοποικιλότητα, οικοσυστήματα)

 • διαχείριση φυσικών κινδύνων (δασικές πυρκαγιές, ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, κ.α.)
 • μελέτη κλιματικής αλλαγής, διαχείριση και ανάλυση κλιματικών και μετεωρολογικών δεδομένων
 • μελέτη χωρο-κοινωνικών φαινομένων (φτώχεια, ανισοκατανομή εισοδήματος, μετανάστευση, μετακινήσεις πληθυσμού, εγκληματικότητα, κοινωνική στέρηση και κοινωνικός αποκλεισμός)
 • περιφερειακός, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και αστική και περιφερειακή πολιτική
 • σχεδιασμός και διαχείριση καινοτομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης
 • διαχείριση και σχεδιασμός αγροτικής, τουριστικής ανάπτυξης, δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών, πολιτισμικής κληρονομιάς
 • χωροθέτηση βιομηχανίας, εμπορίου, δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών
 • γεωπολιτικές σχέσεις, διαχείριση κρίσεων, περιφερειακών και τοπικών εντάσεων προβλήματα συνόρων.
 • γεωγραφία της υγείας
 • μελέτη τοπίου
 • διαχείριση και σχεδιασμός.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική, με δυο κατευθύνσεις: Α. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και το Σχεδιασμό του Χώρου, και Β. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στη Γεωγραφία. Για την απονομή του ΜΔΕ, η ελάχιστη χρονική διάρκεια είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Για την απόκτηση ΔΔ η ελάχιστη χρονική διάρκεια είναι (6) εξάμηνα. Τα μαθήματα που προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα του ΠΜΣ διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και επιλογής και κατανέμονται ανάλογα στις δυο κατευθύνσεις του προγράμματος.

Οι φοιτητές του ΠΜΣ είναι απόφοιτοι τμημάτων διαφορετικών κατευθύνσεων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων. Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται ετησίως δεκτοί μέχρι 30 πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωγραφίας καθώς και Τμημάτων ΑΕΙ θετικής, τεχνολογικής και κοινωνικοοικονομικής κατεύθυνσης καθώς και πτυχιούχοι των αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ και απόφοιτοι των παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών. Για απόκτηση ΔΔ γίνονται δεκτοί υποψήφιοι κάτοχοι ΜΔΕ του Τμήματος Γεωγραφίας ή άλλου ΑΕΙ στο ίδιο ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ και παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, κάτοχοι ΜΔΕ άλλου ΑΕΙ στο ίδιο ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

Το ΠΜΣ στεγάζεται στις νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωγραφίας που βρίσκονται στο Λόφο Πανεπιστημίου λίγο έξω από την πόλη της Μυτιλήνης. Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών υποστηρίζεται από σύγχρονα εποπτικά μέσα και άρτιες τεχνολογικές υποδομές που διαθέτουν το εργαστήριο Γεωπληροφορικής του ΠΜΣ και τα εργαστήρια του Τμήματος Γεωγραφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται, την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου.

(http://www.aegean.gr/geography/pms/, τηλ. 22510 36472).

 

 

 

Χαράλαμπος Φείδας
Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον Ακαδημαϊκό Λόγο

Απολογισμός 3ετίας στο έργο για την Παιδεία

Σπύρος Ταλιαδούρος
Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον Ακαδημαϊκό Λόγο

 

69 'Ετη Φυλάκισης σε 4 Πρυτάνεις του Παντείου

8 εκατ. ευρώ = 69 έτη κάθειρξη.
100 εκατ. ευρώ = πόσα έτη;
200 εκατ. ευρώ = πόσα έτη;

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία του εισαγγελέα εφετών κ. Μπόμπολη και αργότερα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων, κατά την πρυτανεία του κ. Δ. Κώνστα και μετέπειτα του κ. Αιμ. Μεταξόπουλου, υπεξαιρέθηκαν περίπου οκτώ εκατομμύρια ευρώ με πλαστά έγγραφα και εικονικά τιμολόγια.

Βαρύτατες είναι οι ευθύνες, αλλά και δυσανάλογες οι ποινές, για τις πρυτανικές αρχές του Παντείου Πανεπιστημίου (περίοδο 1992 έως 1998). Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που κάθονται στο εδώλιο των Ελληνικών Δικαστηρίων μέλη Πρυτανικού Σχήματος και η πρώτη φορά που καταλογίζονται ποινικές ευθύνες για κατάχρηση χρημάτων από τα ταμεία των Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με πολλούς, το εφετείο επέβαλε υπερβολικές και πρωτοφανείς ποινές, εγκαινιάζοντας τη γραμμή αυστηροποίησης των ποινών, ενώ άλλοι θεωρούν την ετυμηγορία ως «άμυνα του δικαστικού συστήματος» στα γεγονότα που στιγμάτισαν τους τελευταίους μήνες το χώρο της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με άλλους, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες που μιλούν για ψευδείς βεβαιώσεις, εικονικά τιμολόγια, πλαστογραφία, και άλλες πράξεις που οδηγούν στη σκέψη της οργανωμένης προσπάθειας υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος, οι ποινές ακολουθούν το γράμμα του νόμου. Καθένας από τους κατηγορούμενους «χρεώθηκε» ένα χρηματικό ποσό, με βάση το οποίο υπολογίστηκε από το δικαστήριο η ποινή του:

¨ Ο πρώην Πρύτανης κ. Αιμίλιος Μεταξόπουλος, 25 έτη κάθειρξη, 5 έτη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και οδηγήθηκε στη φυλακή.

¨ Ο πρώην Πρύτανης κ. Δημήτρης Κώνστας, 14 έτη κάθειρξη, 5 έτη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

¨ Ο πρώην Αντιπρύτανης κ. Παναγιώτης Γετίμης, 16 έτη κάθειρξη, 5 έτη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και οδηγήθηκε στη φυλακή.

¨ Ο πρώην Αντιπρύτανης κ. Κώστας Παπαθανασόπουλος, 14 έτη κάθειρξη, 5 έτη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

Ομιλία στη Βουλή για τον προϋπολογισμό

Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, σε ομιλία της στη Βουλή, περιέγραψε τους βασικούς άξονες για τον προϋπολογισμό, στους οποίους θα κινηθεί η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τη Παρασκευή στις προγραμματικές δηλώσεις ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή μας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 5% του ΑΕΠ, για τη Παιδεία.
Παρά την δραματική δημοσιονομική κατάσταση της χώρας ο Γιώργος Παπανδρέου επανέλαβε την δέσμευση μας για επιπλέον 1 δισεκ. ευρώ από τον πρώτο προϋπολογισμό, και αυτό γιατί  για μας όχι μόνο το όραμα για την Ελλάδα που θέλουμε, αλλά και η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης βασίζεται στην επένδυση στη Παιδεία.

Η Άννα Διαμαντοπούλου νέα Υπουργός Παιδείας

Μέσα σε κλίμα συναίνεσης έγινε η τελετή παράδοσης - παραλαβής στο υπουργείο Παιδείας. Η απερχόμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου, υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος και υφυπουργοί Σπύρος Ταλιαδούρος και Ανδρέας Λυκουρέντζος, υποδέχθηκαν τη νέα υπουργό Άννα Διαμαντοπούλου και τους νέους υφυπουργούς, Εύη Χριστοφιλοπούλου και Γιάννη Πανάρετο, στην είσοδο του υπουργείου και τους οδήγησαν στην αίθουσα τελετών, όπου είχαν συγκεντρωθεί υπάλληλοι και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Ο κ. Σπηλιωτόπουλος συνεχάρη την κ. Διαμαντοπούλου, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να έχουν πολλές διαφορές, αλλά πιστεύουν και οι δύο στο πολιτικό ήθος και είναι περισσότερα όσα τους ενώνουν, από εκείνα που τους χωρίζουν. Αναφέρθηκε στην «εκπαιδευτική ειρήνη», την οποία, όπως είπε, «καταφέραμε να επιτύχουμε» και πρόσθεσε τα του εθνικού διαλόγου για την Παιδεία, που «πέτυχε παρά τις προκλήσεις, διεξήχθη σ΄ένα συναινετικό πλαίσιο και έφερε αποτελέσματα». Υπογράμμισε δε, την ανάγκη της δέσμευσης ότι «αυτά τα συμπεράσματα θα υλοποιηθούν» και κατέληξε ότι «η Παιδεία είναι πάνω απ΄όλα και η νέα ηγεσία θα εχει την παλαιά αρωγό στο έργο της».

Η κ. Διαμαντοπούλου, από την πλευρά της, αναφέρθηκε στην «πρόκληση της Παιδείας», υπογραμμίζοντας ότι «είναι στη πρώτη γραμμή με την έρευνα την τεχνολογία και τη δια βίου μάθηση». Αναφερόμενη δε, στον εθνικό διάλογο, στον οποίο έλαβε και η ίδια μέρος ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι «η συνέχισή του είναι το μεγάλο στοίχημα».

Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

>> Περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

>> Περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

>> Περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • HelloAIRIS 2020: Εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη
  HelloAIRIS 2020: Εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη 18/05/2020

  Το πρόγραμμα HelloAIRIS  είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης για την Τεχνητή νοημοσύνη στην Υγεία που υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από το EIT Health και υλοποιείται από τους συνεργάτες του (GE Healthcare, Health & Biomedicine unit of LEITAT, Royal Institute of Technology Stockholm (KTH). 

 • Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση είναι γεγονός!
  Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση είναι γεγονός! 03/09/2019

  Η οργανωτική επιτροπή του Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών ανακοίνωσε την έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση για τη σχολική περίοδο 2019-2020. Ο φετινός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις και θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στη θεματική ενότητα της κλιματικής αλλαγής. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομάδες σχολείων από την Προσχολική, την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ΙΕΚ.

 • Μαθητές από το Λύκειο Τυχερού κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο
  Μαθητές από το Λύκειο Τυχερού κατέκτησαν την πρώτη θέση σε διεθνή διαγωνισμό για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο 04/12/2018

  Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Youth του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού για την ασφάλεια στο διαδίκτυο SafeInternet4EU απέσπασαν οι μαθητές του Λυκείου Τυχερού του Έβρου, με την εφαρμογή "Stay Safe Online" που δημιούργησαν. Η ελληνική ομάδα, αποτελούμενη από τους Μαρία Σιώπη, Νεράντζη Τσεβίκς, Θεοδώρα Βασιλειάδου, Νίκο Μυλωνά, Νατάσα Μακρή υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού τους, Στέλλας Τρυφωνίδου, αρχικά προκρίθηκε στους 9 φιναλίστ και ύστερα από ψηφοφορία του κοινού κατέκτησε την 1η θέση για την ηλεκτρονική εφαρμογή "Stay Safe Online" που σχεδίασε και ανέπτυξε.
  Η εφαρμογή "Stay Safe Online" που είναι διαθέσιμη στα ελληνικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά, και τα γαλλικά, έχει τη μορφή ενός τύπου κουΐζ 20 ερωτήσεων που περιστρέφονται γύρω από την καθημερινή δραστηριότητα ενός νέου ατόμου στο διαδίκτυο. Ο χρήστης πρέπει να απαντήσει σύμφωνα με τη δική του συνήθη ηλεκτρονική συμπεριφορά. Η εφαρμογή πραγματεύεται τα ψεύτικα νέα, τον ηλεκτρονικό αποκλεισμό, την ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο, το online gaming κ.λπ.
  Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 600 σχολεία από ολόκληρη την Ευρώπη, των οποίων οι δημιουργίες αξιολογήθηκαν από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οργανισμού INSAFE. Η διάκριση του ελληνικού σχολείου συνιστά μεγάλη επιτυχία καθότι ο διαγωνισμός συγκέντρωσε πληθώρα συμμετοχών από σχολεία που είχαν στη διάθεση τους πολύ προηγμένα μέσα. O διαγωνισμός #SaferInternet4EU στοχεύει στη προώθηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο και της παιδείας στα μέσα, ενημερώνοντας παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 • «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη»
  «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη» 20/08/2018

  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης διοργανώνει το 14ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων: «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές Φύση, Άνθρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη» με την Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Γραφείο Ενημέρωσης για την Ελλάδα και την Συνδιοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.
  Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Πελαγία, στα Κύθηρα από τις 9 έως τις 14 Οκτωβρίου 2018 με στόχο την κατάρτιση νέων επιστημόνων στο αντικείμενο της διεθνούς και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής προστασίας, με έμφαση τη διαχείριση και πρόληψη των καταστροφών που προκαλούνται τόσο από φυσικά φαινόμενα όσο και από την ανθρώπινη παρέμβαση.
  Απευθύνεται σε κατόχους διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές, απόφοιτους και τελειόφοιτους ελληνικών και αλλοδαπών ιδρυμάτων, αλλά και σε εργαζόμενους/εθελοντές σε φορείς πολιτικής προστασίας και αρμόδιες υπηρεσίες.
  Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ καθώς και στο Facebook Event

 • Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC
  Νέα σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το IMAESC 18/07/2018

  Περίπου 3,93 εκ. Ευρώ χρηματοδότηση για την περίοδο 2019-2023 εξασφάλισε το διεθνές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  Adult Education for Social Change (IMAESC), το οποίο σχεδιάστηκε και προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus με τη συμμετοχή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.
  Στο πλαίσιο του διαπανεπιστημιακού προγράμματος το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει τις ακόλουθες τρεις (3) Θεματικές Ενότητες, που προσφέρονται εξ αποστάσεως:

  • Διδασκαλία εκπαίδευσης ενηλίκων σε εξ αποστάσεως περιβάλλοντα
  • Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
  • Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

  Επιπρόσθετα, το IMAESC διευρύνει περαιτέρω τη σύμπραξή του με έναν σημαντικό αριθμό (29) συνεργαζόμενων εταίρων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: το International Council for Adult Education, τα Πανεπιστήμια OISE/University of Toronto και University of British Columbia (Καναδάς), το Chulalongkorn University (Ταϊλάνδη), το University of Technology Sydney (Αυστραλία), το University of Botswana, η Glasgow Women's Library, και το State University of New York των ΗΠΑ.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

>> Περισσότερα